Δ 7-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Δ (1704)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

δάγκαμα (15)δάγκανα (13)δάγκανε (13)δάγκασε (13)δάγκειε (13)δάγκειο (13)δάγκωμά (16)δάγκωμα (17)δάγκωνα (15)δάγκωνε (15)δάγκωσα (15)δάγκωσε (15)δάκρυζα (21)δάκρυζε (21)δάκρυον (12)δάκρυσα (12)δάκρυσε (12)δάκτυλά (12)δάκτυλα (13)δάκτυλε (13)δάκτυλο (13)δάκτυλό (12)δάλασσα (11)δάμαζαν (20)δάμαζες (19)δάμασαν (11)δάμασες (10)δάμυσος (11)δάνειας (8)δάνειες (8)δάνειζα (18)δάνειζε (18)δάνειοι (9)δάνειον (9)δάνειος (8)δάνειου (10)δάνεισα (9)δάνεισε (9)δάνειων (11)δάπεδον (13)δάρθηκα (20)δάρθηκε (20)δάρσιμο (12)δάσκαλε (12)δάσκαλο (12)δάσκαλό (11)δάσυναν (10)δάσυνες (9)δάσωσις (10)δάφνινα (16)δάφνινε (16)δάφνινη (16)δάφνινο (16)δάχτυλά (18)δάχτυλα (19)δάχτυλο (19)δάχτυλό (18)δέθηκαν (19)δέθηκες (18)δέκαθλα (21)δέκαθλο (21)δέκατες (9)δέκατης (9)δέκατοι (10)δέκατον (10)δέκατος (9)δέκατου (11)δέκατων (12)δέκελος (11)δέματος (10)δένδρον (13)δένδρου (14)δένδρων (15)δένεσαι (9)δένεστε (9)δένεται (9)δένομαι (11)δένουμε (12)δένουνε (10)δέντρον (10)δέντρος (9)δέντρου (11)δέντρων (12)δέονται (9)δέονταν (9)δέοντος (8)δέουσας (9)δέουσες (9)δέρατος (9)δέρματα (12)δέρναμε (12)δέρνανε (10)δέρνατε (10)δέρνεις (9)δέρνετε (10)δέρνομε (12)δέρνουν (11)δέσμευα (12)δέσμευε (12)δέσμιας (10)δέσμιες (10)δέσμιοι (11)δέσμιος (10)δέσμιου (12)δέσμιων (13)δέσουμε (12)δέσουνε (10)δέσποζε (19)δέσποσα (10)δέσποσε (10)δέσποτα (10)δέστρας (9)δέστρες (9)δέχεσαι (16)δέχεστε (16)δέχεται (16)δέχθηκα (26)δέχθηκε (26)δέχομαι (18)δέχτηκα (17)δέχτηκε (17)δήγματα (14)δήλωναν (13)δήλωνες (12)δήλωσής (11)δήλωσαν (13)δήλωσες (12)δήλωσης (12)δήλωσις (12)δήμαρχε (19)δήμαρχο (19)δήμευαν (12)δήμευες (11)δήμευσα (12)δήμευσε (12)δήμευση (12)δήμητρα (12)δίαιτας (8)δίαιτες (8)δίαυλοι (12)δίαυλος (11)δίαυλου (13)δίαυλων (14)δίβουλα (19)δίβουλε (19)δίβουλη (19)δίβουλο (19)δίγαμες (13)δίγαμης (13)δίγαμμα (16)δίγαμος (13)δίγαμου (15)δίγλυφα (22)δίγλυφε (22)δίγλυφη (22)δίγλυφο (22)δίγνωμα (16)δίγνωμε (16)δίγνωμη (16)δίγνωμο (16)δίδαγμά (16)δίδαγμα (17)δίδαξαν (21)δίδαξες (20)δίδαξον (21)δίδαξόν (20)δίδασκα (13)δίδασκε (13)δίδεσαι (12)δίδεστε (12)δίδεται (12)δίδομαι (14)δίδουμε (15)δίδυμες (14)δίδυμης (14)δίδυμοι (15)δίδυμος (14)δίδυμου (16)δίδυμων (17)δίεδρες (12)δίεδρης (12)δίεδροι (13)δίεδρος (12)δίεδρου (14)δίεδρων (15)δίζυγες (21)δίζυγης (21)δίζυγοι (22)δίζυγον (22)δίζυγος (21)δίζυγου (23)δίζυγων (24)δίθυρες (19)δίθυρης (19)δίθυροι (20)δίθυρος (19)δίθυρου (21)δίθυρων (22)δίκαζαν (19)δίκαζες (18)δίκαιας (9)δίκαιες (9)δίκαιης (9)δίκαιοι (10)δίκαιον (10)δίκαιος (9)δίκαιου (11)δίκαιων (12)δίκαννα (10)δίκαννο (10)δίκασαν (10)δίκασες (9)δίκλινα (12)δίκλινε (12)δίκλινη (12)δίκλινο (12)δίκλωνα (14)δίκλωνε (14)δίκλωνη (14)δίκλωνο (14)δίκοπες (10)δίκοπης (10)δίκοποι (11)δίκοπος (10)δίκοπου (12)δίκοπων (13)δίκοχου (18)δίκοχων (19)δίκρανα (11)δίκρανο (11)δίκροκα (12)δίκροκε (12)δίκροκη (12)δίκροκο (12)δίκροτα (11)δίκροτο (11)δίκταμα (12)δίκταμο (12)δίκτυον (11)δίκυκλα (14)δίκυκλε (14)δίκυκλη (14)δίκυκλο (14)δίκωπες (12)δίκωπης (12)δίκωποι (13)δίκωπος (12)δίκωπου (14)δίκωπων (15)δίλεπτα (12)δίλεπτο (12)δίλημμά (14)δίλημμα (15)δίλιτρα (12)δίλοβες (17)δίλοβης (17)δίλοβοι (18)δίλοβος (17)δίλοβου (19)δίλοβων (20)δίμετρα (12)δίμετρε (12)δίμετρη (12)δίμετρο (12)δίμηνες (10)δίμηνης (10)δίμηνοι (11)δίμηνον (11)δίμηνος (10)δίμηνου (12)δίμηνων (13)δίμιτον (11)δίμιτου (12)δίμιτων (13)δίμορφα (19)δίμορφε (19)δίμορφη (19)δίμορφο (19)δίνεσαι (9)δίνεστε (9)δίνεται (9)δίνομαι (11)δίνουμε (12)δίνουνε (10)δίοπτρα (11)δίπατες (9)δίπατης (9)δίπατοι (10)δίπατος (9)δίπατου (11)δίπατων (12)δίπλωμά (15)δίπλωμα (16)δίπλωνα (14)δίπλωνε (14)δίπλωσα (14)δίπλωσε (14)δίπλωση (14)δίποδες (12)δίποδης (12)δίποδοι (13)δίποδος (12)δίποδου (14)δίποδων (15)δίπολες (11)δίπολης (11)δίπολοι (12)δίπολος (11)δίπολου (13)δίπολων (14)δίποντα (10)δίποντο (10)δίπορτα (11)δίπορτε (11)δίπορτη (11)δίπορτο (11)δίπτερα (11)δίπτερε (11)δίπτερη (11)δίπτερο (11)δίπτυχα (18)δίπτυχε (18)δίπτυχη (18)δίπτυχο (18)δίπτωτα (12)δίπτωτε (12)δίπτωτη (12)δίπτωτο (12)δίπυλες (12)δίπυλης (12)δίπυλοι (13)δίπυλος (12)δίπυλου (14)δίπυλων (15)δίσεκτα (10)δίσεκτε (10)δίσεκτη (10)δίσεκτο (10)δίσεχτα (16)δίσημες (10)δίσημης (10)δίσημοι (11)δίσημος (10)δίσημου (12)δίσημων (13)δίσκους (10)δίσταζα (18)δίσταζε (18)δίστασα (9)δίστασε (9)δίστηλα (11)δίστηλε (11)δίστηλη (11)δίστηλο (11)δίστιχα (16)δίστιχο (16)δίστομα (11)δίστομε (11)δίστομη (11)δίστομο (11)δίτερμα (12)δίτομες (10)δίτομης (10)δίτομοι (11)δίτομος (10)δίτομου (12)δίτομων (13)δίτροχα (17)δίτροχε (17)δίτροχη (17)δίτροχο (17)δίφιλος (17)δίφορες (16)δίφορης (16)δίφοροι (17)δίφορος (16)δίφορου (18)δίφορων (19)δίφρους (17)δίφυλλα (21)δίφυλλε (21)δίφυλλη (21)δίφυλλο (21)δίφωνος (17)δίχαζαν (25)δίχαζες (24)δίχασαν (16)δίχασες (15)δίχειλα (18)δίχειλε (18)δίχειλη (18)δίχειλο (18)δίχειρα (17)δίχειρε (17)δίχειρη (17)δίχειρο (17)δίχηλες (17)δίχηλης (17)δίχηλοι (18)δίχηλος (17)δίχηλου (19)δίχηλων (20)δίχορδα (20)δίχορδε (20)δίχορδη (20)δίχορδο (20)δίχρονα (17)δίχρονε (17)δίχρονη (17)δίχρονο (17)δίχρωμα (21)δίχρωμε (21)δίχρωμη (21)δίχρωμο (21)δίψαγαν (21)δίψαγες (20)δίψασαν (18)δίψασες (17)δίψηφου (26)δίψηφων (27)δίωρους (12)δαίδαλε (14)δαίδαλο (14)δαίμονα (11)δαβάκης (16)δαγκάνα (13)δαγκάνω (15)δαγκλής (14)δαγκωθώ (24)δαγκωτά (15)δαγκωτέ (15)δαγκωτή (15)δαγκωτό (15)δαγκώνω (15)δαγκώσω (15)δαδάκια (13)δαδούχε (19)δαδούχο (19)δακρύζω (22)δακρύου (12)δακρύσω (13)δακρύων (13)δαμάζει (20)δαμάλας (12)δαμάλες (12)δαμάλια (13)δαμάσαν (11)δαμάσει (11)δαμάσκο (12)δαμάσου (12)δαμάστε (11)δαμασκό (12)δαμαστή (11)δαμαστώ (11)δαμιανό (11)δαμοδός (13)δαμοκλή (14)δαμοφών (18)δανέιζα (18)δανέιζε (18)δανέισα (9)δανέισε (9)δαναούς (8)δανείζω (20)δανείου (10)δανείσω (11)δανείων (11)δανεικά (10)δανεικέ (10)δανεική (10)δανεικό (10)δανικές (9)δανικής (9)δανικοί (10)δανικού (10)δανικός (9)δανικών (10)δαντέλα (11)δαντικά (10)δαντικέ (10)δαντική (10)δαντικό (10)δαπάνες (9)δαπάνης (9)δαπέδου (14)δαπέδων (15)δαπανάν (10)δαπανάς (9)δαπανάω (12)δαπανών (10)δαρβίνο (17)δαρείος (9)δαρείου (11)δαρθείς (18)δαρθούν (19)δαρμένα (12)δαρμένε (12)δαρμένη (12)δαρμένο (12)δαρμούς (11)δαρτούς (9)δασάρχη (17)δασείας (8)δασείες (8)δασειών (9)δασικές (9)δασικής (9)δασικοί (10)δασικού (10)δασικός (9)δασικών (10)δασκάλα (12)δασμούς (10)δασυνθώ (19)δασωδών (14)δασωτές (10)δασωτής (10)δασωτοί (11)δασωτού (11)δασωτός (10)δασωτών (11)δασόβια (16)δασόβιε (16)δασόβιο (16)δασύνει (9)δασύτης (8)δασώδες (11)δασώδης (11)δαυλιού (12)δαυλιών (12)δαυλούς (11)δαφνίου (17)δαφνούς (15)δαφνωτά (18)δαφνωτέ (18)δαφνωτή (18)δαφνωτό (18)δαφνώδη (19)δαφνώνα (16)δαχομέη (18)δαψιλές (19)δαψιλής (19)δαψιλών (20)δαψιλώς (19)δαύλεια (11)δαύτους (9)δεήθηκα (19)δεήθηκε (19)δεήσεις (8)δεήσεων (11)δεήσεως (10)δείκνυε (11)δείκτες (9)δείκτης (9)δείκτου (11)δείλαιο (11)δείξαμε (20)δείξανε (18)δείξατε (18)δείξεις (17)δείξετε (18)δείξιμο (20)δείξομε (20)δείξουν (19)δείπνοι (10)δείπνον (10)δείπνος (9)δείπνου (11)δείπνων (12)δείραμε (12)δείρανε (10)δείρατε (10)δείρεις (9)δείρετε (10)δείρομε (12)δείρουν (11)δείχνει (16)δείχτες (15)δείχτης (15)δεββώρα (24)δεηθείς (17)δεηθούν (18)δεητικά (10)δεητικέ (10)δεητική (10)δεητικό (10)δεθήκαν (19)δεθείτε (18)δεθούμε (20)δεθούνε (18)δεικνύω (12)δεικτών (10)δειλίας (10)δειλίες (10)δειλινά (11)δειλινέ (11)δειλινή (11)δειλινό (11)δειλούς (10)δεινούς (8)δειπνεί (10)δειχθεί (25)δειχτεί (16)δειχτών (16)δεκάδας (12)δεκάδες (12)δεκάδων (15)δεκάκις (10)δεκάρας (10)δεκάρες (10)δεκάρια (11)δεκάσου (11)δεκάστε (10)δεκάτης (9)δεκάτου (11)δεκάτων (12)δεκάωρα (13)δεκάωρε (13)δεκάωρη (13)δεκάωρο (13)δεκαέξι (19)δεκαετή (10)δεκανέα (10)δεκαπλά (13)δεκαπλέ (13)δεκαπλή (13)δεκαπλό (13)δεκαριά (11)δεκτικά (11)δεκτικέ (11)δεκτική (11)δεκτικό (11)δεκτούς (9)δελέαζα (20)δελέαζε (20)δελέασα (11)δελέασε (11)δελαρός (11)δελεάζω (22)δελεάσω (13)δελτίον (11)δελτίου (12)δελτίων (13)δελφίνε (18)δελφίνι (18)δελφίνο (18)δελφικά (19)δελφικέ (19)δελφική (19)δελφικό (19)δελφούς (17)δελφύνη (18)δεμάτια (11)δεμάτων (13)δεμένες (10)δεμένης (10)δεμένοι (11)δεμένον (11)δεμένος (10)δεμένου (12)δεμένων (13)δεματάς (10)δεντριά (10)δενόταν (9)δεξίωση (20)δεξαέξι (27)δεξιούς (17)δεξιωθώ (29)δεράτων (12)δερβένι (17)δερβίση (17)δεριγνί (13)δερμικά (13)δερμικέ (13)δερμική (13)δερμικό (13)δεσμίδα (14)δεσμεύω (13)δεσμικά (12)δεσμικέ (12)δεσμική (12)δεσμικό (12)δεσμούς (10)δεσμώτη (11)δεσπόζω (21)δεσπότη (10)δεστρών (10)δετικές (9)δετικής (9)δετικοί (10)δετικού (10)δετικός (9)δετικών (10)δευτέρα (11)δεφτέρι (17)δεχθείς (24)δεχθούν (25)δεχτείς (15)δεχτούν (16)δεχτούς (15)δεχόταν (16)δεόμουν (12)δεόντων (11)δεόντως (10)δεόσουν (10)δεότανε (9)δεύτερή (9)δεύτερα (10)δεύτερε (10)δεύτερη (10)δεύτερο (10)δεύτερό (9)δηκτικά (11)δηκτικέ (11)δηκτική (11)δηκτικό (11)δηλιακά (12)δηλιακέ (12)δηλιακή (12)δηλιακό (12)δηλούσα (11)δηλωθέν (22)δηλωθεί (22)δηλωσία (13)δηλωτέα (13)δηλωτέε (13)δηλωτέο (13)δηλώνει (11)δηλώσαν (11)δηλώσει (11)δηλώσου (12)δηλώστε (11)δημάδης (13)δημάκης (11)δημήτηρ (12)δημήτρη (12)δημαράς (11)δημαρχώ (19)δημευτώ (12)δημεύει (11)δημεύσω (13)δημητρό (12)δημοσία (11)δημοσιά (11)δημοτών (11)δημουλά (14)δημοφών (18)δημωδών (16)δημόσια (11)δημόσιε (11)δημόσιο (11)δημότες (10)δημότης (10)δημώδες (13)δημώδης (13)δηνάρια (10)δηνάριο (10)διάβαζα (25)διάβαζε (25)διάβασα (16)διάβασε (16)διάβαση (16)διάβηκα (17)διάβηκε (17)διάβημά (17)διάβημα (18)διάβολε (18)διάβολο (18)διάβολό (17)διάγεις (11)διάγετε (12)διάγουν (13)διάδημα (14)διάδικε (13)διάδικο (13)διάδοσή (11)διάδοση (12)διάδοχα (19)διάδοχε (19)διάδοχη (19)διάδοχο (19)διάδοχό (18)διάζωμα (22)διάθεσή (17)διάθεσε (18)διάθεση (18)διάθετε (18)διάθλου (21)διάκενα (10)διάκενο (10)διάκονε (10)διάκονο (10)διάκους (10)διάλεγα (14)διάλεγε (14)διάλεξή (19)διάλεξα (20)διάλεξε (20)διάλεξη (20)διάλιθα (20)διάλιθε (20)διάλιθο (20)διάλογε (14)διάλογο (14)διάλογό (13)διάλυαν (12)διάλυες (11)διάλυμά (13)διάλυμα (14)διάλυσή (11)διάλυσε (12)διάλυση (12)διάμεσα (11)διάμεσε (11)διάμεση (11)διάμεσο (11)διάνεμα (11)διάνεμε (11)διάνοιά (8)διάνοια (9)διάνους (9)διάνυαν (10)διάνυες (9)διάνυσα (10)διάνυσε (10)διάολοι (11)διάολος (10)διάπλοι (12)διάπλου (13)διάπλων (14)διάπυρα (12)διάπυρε (12)διάπυρη (12)διάπυρο (12)διάραχο (17)διάσελα (11)διάσελο (11)διάσημα (11)διάσημε (11)διάσημη (11)διάσημο (11)διάσιμο (11)διάστρα (10)διάσωσή (10)διάσωση (11)διάταζε (18)διάτανε (9)διάτανο (9)διάταξή (17)διάταξε (18)διάταξη (18)διάταση (9)διάτονα (9)διάτονε (9)διάτονη (9)διάτονο (9)διάτορα (10)διάτορε (10)διάτορη (10)διάτορο (10)διάττων (11)διάφανα (16)διάφανε (16)διάφανη (16)διάφανο (16)διάφορα (17)διάφορε (17)διάφορη (17)διάφορο (17)διάφυγε (20)διάφωτα (18)διάφωτε (18)διάφωτη (18)διάφωτο (18)διάχυνε (17)διάχυσή (16)διάχυση (17)διάχυτα (17)διάχυτε (17)διάχυτη (17)διάχυτο (17)διέβαλα (18)διέβαλε (18)διέδιδε (15)διέδρων (15)διέδωσα (14)διέδωσε (14)διέθεσα (18)διέθεσε (18)διέθετα (18)διέθετε (18)διέκοψα (19)διέκοψε (19)διέλαβε (18)διέλθει (20)διέλυαν (12)διέλυες (11)διέλυσα (12)διέλυσε (12)διέμενα (11)διέμενε (11)διένεμα (11)διένεμε (11)διένεξη (18)διένυαν (10)διένυσε (10)διέξοδο (21)διέπεις (9)διέπετε (10)διέπνεα (10)διέπομε (12)διέπουν (11)διέρρεε (11)διέσεις (8)διέσεων (11)διέσεως (10)διέσυρα (11)διέσυρε (11)διέσωσα (11)διέσωσε (11)διέταζα (18)διέταζε (18)διέταξα (18)διέταξε (18)διέφερα (17)διέφερε (17)διέφυγα (20)διέφυγε (20)διέχεαν (16)διέχεες (15)διέχυσα (17)διέχυσε (17)διήγαγα (15)διήγαγε (15)διήγημά (13)διήγημα (14)διήγηση (12)διήθημα (20)διήθησα (18)διήθησε (18)διήθηση (18)διήλθαν (20)διήμερα (12)διήμερε (12)διήμερη (12)διήμερο (12)διήνυσε (10)διαίρει (10)διαίτης (8)διαβάζω (27)διαβάσω (18)διαβάτη (16)διαβήτη (16)διαβατά (16)διαβατέ (16)διαβατή (16)διαβατό (16)διαβείς (15)διαβολή (18)διαβούν (16)διαγάγω (17)διαγωγή (17)διαγόρα (13)διαδίδω (17)διαδοχή (19)διαδώσω (14)διαθέσω (20)διαθέτη (18)διαθέτω (20)διαθήκη (19)διαθλάς (19)διαιρεί (10)διακαές (9)διακαής (9)διακαών (10)διακαώς (9)διακινώ (10)διακονώ (10)διακοπή (11)διακοπώ (11)διακρία (11)διακόσα (10)διακόψω (21)διαλάβω (20)διαλέγω (16)διαλέξω (22)διαλαλώ (13)διαλογή (14)διαλυθώ (21)διαλυτά (12)διαλυτέ (12)διαλυτή (12)διαλυτό (12)διαλύει (11)διαλύζω (22)διαλύσω (13)διαλύτη (11)διαμάχη (18)διαμένω (13)διαμήκη (12)διαμιάς (10)διαμονή (11)διανέμω (13)διανεύω (11)διανθές (17)διανθής (17)διανθεί (18)διανθών (18)διανομή (11)διανυθώ (19)διανύει (9)διανύσω (11)διαολιά (11)διαπάλη (12)διαπλέω (14)διαπνέω (12)διαπνοή (10)διαπορώ (11)διαρκές (10)διαρκής (10)διαρκεί (11)διαρκών (11)διαρκώς (10)διαρρέω (13)διαρροή (11)διαρχία (17)διασίδι (12)διασαφώ (16)διασείω (11)διασπάν (10)διασπάς (9)διασπάω (12)διασωθώ (20)διασύρω (12)διασώζω (20)διασώσω (11)διατάζω (20)διατάξω (20)διατίμα (11)διαταγή (12)διατεθώ (18)διατελώ (11)διατηρώ (10)διατιμά (11)διατιμώ (11)διατομή (11)διαυγές (12)διαυγής (12)διαυγών (13)διαυγώς (12)διαφέρω (19)διαφανή (16)διαφανώ (16)διαφορά (17)διαφυγή (20)διαφωνώ (18)διαφύγω (21)διαχέει (16)διαχυθώ (26)διαχύνω (18)διαχύσω (18)διαόλου (12)διαόλων (13)διαύλου (12)διαύλων (13)διβάνια (16)διβάνιο (16)διβάρια (17)διγαμία (14)διγενές (11)διγενής (11)διγενών (12)διδάξαν (21)διδάξας (20)διδάξει (21)διδάξου (22)διδάξτε (21)διδάσκω (15)διδάχοι (19)διδάχος (18)διδάχου (20)διδακτά (13)διδακτέ (13)διδακτή (13)διδακτό (13)διδαχές (18)διδαχής (18)διδαχθώ (28)διδαχτώ (19)διδαχών (19)διδυμία (15)διδόταν (12)διδότος (11)διδότου (13)διδύμου (15)διδύμων (16)διείδαν (12)διείδες (11)διεθνές (17)διεθνής (17)διεθνών (18)διεθνώς (17)διεκόπη (11)διεξάγω (23)διεξήγε (21)διεπαφή (17)διεσώθη (18)διετέθη (18)διετίας (8)διετίες (8)διετείς (8)διετιών (9)διετούς (8)διεφάνη (16)διηγηθώ (21)διηθήσω (20)διηθείς (17)διηθηθώ (27)διηθητά (18)διηθητέ (18)διηθητή (18)διηθητό (18)διηθούν (18)διηνεκή (10)διθέσια (18)διθέσιε (18)διθέσιο (18)δικάζει (19)δικάζον (19)δικάζων (21)δικάσαν (10)δικάσει (10)δικάσου (11)δικάστε (10)δικέλλα (14)δικέλλι (14)δικαίας (9)δικαίου (11)δικαίων (12)δικαίως (11)δικαστά (10)δικαστή (10)δικαστώ (10)δικλίδα (15)δικράνι (11)δικταίο (10)δικτύου (11)δικτύων (12)διμήνου (12)διμήνων (13)διμελής (12)διμερές (11)διμερής (11)διμερών (12)διμερώς (11)διμηνία (11)διμηνιό (11)δινόταν (9)διογένη (12)διοδίων (14)διοικεί (10)διοικών (10)διοκλής (11)διομήδη (14)διομεία (11)διονύση (9)διοξίνη (18)διορίας (9)διορίες (9)διορίζω (21)διορίσω (12)διοριών (10)διορύξω (21)διοτίμα (11)διπλάρω (15)διπλανά (12)διπλανέ (12)διπλανή (12)διπλανό (12)διπλούν (12)διπλούς (11)διπλωθώ (23)διπλώνω (14)διπλώσω (14)διπόλων (14)δισάκια (10)δισθενή (18)δισκάκι (11)δισκέτα (10)δισκίον (10)δισκίου (11)δισκίων (12)διστάζω (20)διστάσω (11)δισχιδή (19)διτάξια (18)διτάξιε (18)διτάξιο (18)διττούς (8)διυλίζω (23)διυλίσω (14)διφθέρα (26)διφυΐας (16)διφυΐες (16)διφυείς (16)διφυούς (16)διφυϊών (16)διφωνία (18)διχάζει (25)διχάλας (17)διχάλες (17)διχάσει (16)διχάσου (17)διχάστε (16)διχασμέ (18)διχασμό (18)διχαστώ (16)διχτυού (17)διχτυών (17)διχτύων (18)διψάσαν (18)διψάσει (18)διψάστε (18)διψέλες (19)διψήφια (25)διψήφιε (25)διψήφιο (25)διψαλέα (20)διψαλέε (20)διψαλέο (20)διψούμε (20)διψούνε (18)διψούσα (18)διψούσε (18)διωγμοί (16)διωγμού (16)διωγμός (15)διωγμών (16)διωδίας (13)διωδίες (13)διωδιών (14)διωκτών (12)διωχθεί (27)διόδους (12)διόδωρο (15)διόμεια (11)διόνυσε (10)διόνυσο (10)διόπους (10)διόπτρα (11)διόραμα (12)διόραση (10)διόριζα (19)διόριζε (19)διόρισα (10)διόρισε (10)διόρυξη (20)διύλιζα (20)διύλιζε (20)διύλισα (11)διύλισε (11)διύλιση (11)διώκουν (11)διώκτες (9)διώκτης (9)διώνυμα (12)διώνυμε (12)διώνυμη (12)διώνυμο (12)διώξαμε (20)διώξεις (17)διώξετε (18)διώξεων (20)διώξεως (19)διώξεώς (16)διώξιμο (20)διώξουν (19)διώροφα (17)διώροφε (17)διώροφη (17)διώροφο (17)διώρυγα (14)διώχνει (16)διώχτης (15)δοβλέτι (18)δοθέντα (18)δοθήκαν (19)δοθείσα (18)δοθείτε (18)δοθιήνα (18)δοθούμε (20)δοθούνε (18)δοιάκια (10)δοκάρια (11)δοκίμιά (11)δοκίμια (12)δοκίμιο (12)δοκίμιό (11)δοκίμου (13)δοκίμων (14)δοκηταί (10)δοκιμές (11)δοκιμής (11)δοκιμών (12)δολάρια (12)δολάριο (12)δολίχου (19)δολίχων (20)δολερές (11)δολερής (11)δολεροί (12)δολερού (12)δολερός (11)δολερών (12)δολωθεί (22)δολόπων (14)δολώνει (11)δολώσει (11)δολώσου (12)δολώστε (11)δομήσει (11)δομήσου (12)δομήστε (11)δομείτε (11)δομηθεί (20)δομικές (11)δομικής (11)δομικοί (12)δομικού (12)δομικός (11)δομικών (12)δομισμέ (13)δομισμό (13)δομνίνα (11)δομοκού (12)δομοκός (11)δομούμε (13)δομούσα (11)δομούσε (11)δονάκια (10)δονάκιο (10)δονάτος (8)δονάτου (10)δονήσει (9)δονήσου (10)δονήστε (9)δονείτε (9)δονηθεί (18)δονητές (8)δονητής (8)δονητών (9)δονούμε (11)δονούσα (9)δονούσε (9)δοντάκι (10)δοντάρα (10)δοντιού (9)δοντιών (9)δοξάζει (27)δοξάρια (19)δοξάσει (18)δοξάσου (19)δοξάστε (18)δοξαράς (18)δοξαριά (19)δοξασία (18)δοξαστό (18)δοξαστώ (18)δοξιάδη (21)δοράτων (12)δορδόνη (13)δορκάδα (14)δοσατζή (18)δοσμένα (11)δοσμένη (11)δοσμένο (11)δοτικές (9)δοτικής (9)δοτικοί (10)δοτικού (10)δοτικός (9)δοτικών (10)δοτριών (10)δουκάκη (12)δουκάτα (11)δουκάτο (11)δουκέσα (11)δουλάκι (13)δουλέψω (23)δουλεία (12)δουλειά (12)δουλεύω (14)δουλικά (13)δουλικέ (13)δουλική (13)δουλικό (13)δοχείον (16)δοχείου (17)δοχείων (18)δοϊράνη (9)δούλεμα (13)δούλευέ (11)δούλευα (12)δούλευε (12)δούλεψή (19)δούλεψα (20)δούλεψε (20)δούλεψη (20)δούλους (11)δούναβη (16)δούρεια (10)δούρειε (10)δούρειο (10)δράκους (11)δράμαλη (14)δράματα (12)δράξιμο (21)δράσαμε (12)δράσανε (10)δράσατε (10)δράσεις (9)δράσετε (10)δράσεων (12)δράσεως (11)δράσεών (9)δράσεώς (8)δράσομε (12)δράσουν (11)δράστες (9)δράστης (9)δράστις (9)δρέπανα (11)δρέπανο (11)δρέπετε (11)δρέπουν (12)δρέψατε (19)δρέψετε (19)δρέψουν (20)δρίματα (12)δρίσκος (10)δρίσκου (12)δραγάτη (13)δραγόνε (13)δραγόνο (13)δραμινή (12)δραμιού (12)δραμιών (12)δραπέτη (11)δραστών (10)δραχμάς (18)δραχμές (18)δραχμής (18)δραχμών (19)δρεπάνι (11)δριμέως (13)δριμεία (12)δρολάπι (13)δρομάκι (13)δρομάκο (13)δρομέας (11)δρομέων (14)δρομαία (12)δρομαίε (12)δρομαίο (12)δρομείς (11)δρομεύς (11)δρομικά (13)δρομικέ (13)δρομική (13)δρομικό (13)δροσάτα (10)δροσάτε (10)δροσάτη (10)δροσάτο (10)δροσίζω (21)δροσίνη (10)δροσίσω (12)δροσερά (11)δροσερέ (11)δροσερή (11)δροσερό (11)δροσιάς (9)δροσιές (9)δροσιών (10)δρούζοι (19)δρούσαν (10)δρούσες (9)δρυΐδες (13)δρυάδες (13)δρυίδες (13)δρυμούς (12)δρυμώνα (13)δρυόπων (14)δρόλαπα (13)δρόμους (12)δρόμωνα (14)δρόσιζα (19)δρόσιζε (19)δρόσισα (10)δρόσισε (10)δρόσους (10)δρύινες (9)δρύινης (9)δρύινοι (10)δρύινος (9)δρύινου (11)δρύινων (12)δρύοπες (10)δρώμενα (12)δρώμενο (12)δρώντας (9)δρώντες (9)δρώντων (12)δυαδικά (14)δυαδικέ (14)δυαδική (14)δυαδικό (14)δυαράκι (12)δυαριού (11)δυαριών (11)δυαρχία (18)δυισμού (12)δυισμός (11)δυνάμει (12)δυνάστη (10)δυνατές (9)δυνατής (9)δυνατοί (10)δυνατού (10)δυνατόν (10)δυνατός (9)δυνατών (10)δυνηθεί (19)δυνόταν (10)δυσήνιο (10)δυσειδή (13)δυσθυμώ (22)δυσμενή (12)δυσμικά (13)δυσμικέ (13)δυσμική (13)δυσμικό (13)δυστοκώ (11)δυστυχή (18)δυστυχώ (18)δυσφημώ (19)δυσφορώ (18)δυσχερή (18)δυσωδία (15)δυσωδών (15)δυσώδες (12)δυσώδης (12)δυτικές (10)δυτικής (10)δυτικοί (11)δυτικού (11)δυτικός (10)δυτικών (11)δυτικώς (10)δυϊκούς (9)δυϊσμοί (11)δυϊσμού (11)δυϊσμός (10)δυϊσμών (11)δυϊστής (8)δυόμιση (12)δυόμισι (12)δυόμουν (13)δυόροφη (18)δυόσμοι (12)δυόσμος (11)δυόσμου (13)δυόσμων (14)δυόσουν (11)δωδώνης (13)δωμάτιά (12)δωμάτια (13)δωμάτιο (13)δωμάτιό (12)δωμάτων (15)δωράκια (13)δωρήσει (12)δωρίδας (14)δωρίζει (21)δωρίσει (12)δωρίσου (13)δωρίστε (12)δωρείτε (12)δωρητές (11)δωρητής (11)δωρητού (12)δωρητών (12)δωριέων (14)δωριείς (11)δωριθεί (21)δωρικές (12)δωρικής (12)δωρικοί (13)δωρικού (13)δωρικός (12)δωρικών (13)δωριστώ (12)δωροθέα (21)δωρόθεε (21)δωρόθεο (21)δόγηδες (14)δόγηδων (17)δόγματά (13)δόγματα (14)δόθηκαν (19)δόθηκες (18)δόκανον (10)δόκανου (11)δόκανων (12)δόκιμες (11)δόκιμης (11)δόκιμοι (12)δόκιμος (11)δόκιμου (13)δόκιμων (14)δόκτορα (11)δόλιους (11)δόλιχοι (18)δόλιχος (17)δόλοπες (11)δόλωναν (13)δόλωνες (12)δόλωσαν (13)δόλωσες (12)δόμησής (9)δόμησαν (11)δόμησες (10)δόμησης (10)δόμησις (10)δόνησαν (9)δόνησες (8)δόνησης (8)δόνησις (8)δόξαζαν (27)δόξαζες (26)δόξασαν (18)δόξασες (17)δόρατος (9)δότριας (9)δότριες (9)δύναμής (9)δύναμαι (11)δύναμης (10)δύναμιν (11)δύναμις (10)δύνασθε (18)δύναται (9)δύνεσαι (9)δύνεστε (9)δύνεται (9)δύνομαι (11)δύονται (9)δύονταν (9)δύσβατα (16)δύσβατε (16)δύσβατη (16)δύσβατο (16)δύσθυμα (21)δύσθυμε (21)δύσθυμη (21)δύσθυμο (21)δύσκολή (11)δύσκολα (12)δύσκολε (12)δύσκολη (12)δύσκολο (12)δύσλυτα (12)δύσλυτε (12)δύσλυτη (12)δύσλυτο (12)δύσνους (9)δύσοσμα (11)δύσοσμε (11)δύσοσμη (11)δύσοσμο (11)δύστηνα (9)δύστηνε (9)δύστηνη (9)δύστηνο (9)δύστοκα (10)δύστοκε (10)δύστοκη (10)δύστοκο (10)δύστυχα (17)δύστυχε (17)δύστυχη (17)δύστυχο (17)δύσχυμα (19)δύσχυμε (19)δύσχυμη (19)δύσχυμο (19)δώματος (10)δώματός (9)δώριζαν (19)δώριζες (18)δώρισαν (10)δώρισες (9)δώσουμε (12)δώσουνε (10)