Κ 17-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (1414)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

καβαλικευόντουσαν (29)καβουρδιζόντουσαν (39)καβουρντιζόμασταν (37)καβουρντιζόσασταν (35)καγκελοφραζόμαστε (42)καγκελοφραζόσαστε (40)καδρονιαζόντουσαν (31)καθαρευουσιάνικες (29)καθαρευουσιάνικης (29)καθαρευουσιάνικοι (30)καθαρευουσιάνικος (29)καθαρευουσιάνικου (31)καθαρευουσιάνικων (32)καθαρογλωσσήματος (35)καθαρογλωσσημάτων (38)καθαρογραφόμασταν (40)καθαρογραφόσασταν (38)καθετηριαζόμασταν (38)καθετηριαζόσασταν (36)καθησυχαζόντουσαν (44)καθησυχαστικότατα (35)καθησυχαστικότατε (35)καθησυχαστικότατη (35)καθησυχαστικότατο (35)καθησυχαστικότερα (36)καθησυχαστικότερε (36)καθησυχαστικότερη (36)καθησυχαστικότερο (36)καθολικευόντουσαν (31)καθοριστικότατους (28)καθοριστικότερους (29)καθρεπτιζόντουσαν (38)καθρεφτιζόντουσαν (44)καθυποδουλωνόμουν (39)καθυποδουλωνόσουν (37)καθυποδουλώνονται (34)καθυποδουλώνονταν (34)καθυποτασσόμασταν (30)καθυποτασσόσασταν (28)καθυποχρεωνόμαστε (40)καθυποχρεωνόσαστε (38)καιροφυλακτήσουμε (32)καιροφυλακτούσαμε (31)καιροφυλακτούσατε (29)κακοαναθρεμμένους (32)κακοαναθρεφόμαστε (37)κακοαναθρεφόσαστε (35)κακοανατρεφόμαστε (28)κακοανατρεφόσαστε (26)κακοδιαβαζόμασταν (39)κακοδιαβαζόσασταν (37)κακοδιαλεγόμασταν (28)κακοδιαλεγόσασταν (26)κακοδιοικούμασταν (24)κακοδιοικούσασταν (22)κακοδιπλωνόμασταν (28)κακοδιπλωνόσασταν (26)κακοδιωχνόντουσαν (31)κακοδουλευόμασταν (27)κακοδουλευόσασταν (25)κακοζυγιαζόμασταν (42)κακοζυγιαζόσασταν (40)κακοζυγιζόντουσαν (41)κακοκαρδιζόμασταν (34)κακοκαρδιζόσασταν (32)κακοκτενιζόμασταν (30)κακοκτενιζόσασταν (28)κακολογαριάζονται (33)κακολογαριάζονταν (33)κακολογαριαζόμουν (36)κακολογαριαζόσουν (34)κακομαγειρευόμουν (28)κακομαγειρευόσουν (26)κακομαγειρεύονται (24)κακομαγειρεύονταν (24)κακομεταχειρίσεις (27)κακομεταχειρίσεων (30)κακομεταχειρίσεως (29)κακομοιριασμένους (23)κακοξυριζόντουσαν (39)κακοπαιρνόντουσαν (21)κακοπαντρευτήκαμε (24)κακοπαντρευτήκατε (22)κακοπαντρευόμαστε (23)κακοπαντρευόσαστε (21)κακοπελεκιζόμαστε (33)κακοπελεκιζόσαστε (31)κακοπληρωνόμασταν (26)κακοπληρωνόσασταν (24)κακοπορευόντουσαν (22)κακοσημαδευόμαστε (26)κακοσημαδευόσαστε (24)κακοσκαλιζόμασταν (32)κακοσκαλιζόσασταν (30)κακοστρωνόντουσαν (22)κακοσυνηθιζόμαστε (39)κακοσυνηθιζόσαστε (37)κακοσυνηθισμένους (30)κακοσυσταινόμαστε (21)κακοσυσταινόσαστε (19)κακοσυστηνόμασταν (21)κακοσυστηνόσασταν (19)κακοσχεδιαζόμαστε (39)κακοσχεδιαζόσαστε (37)κακοταιριαζόμαστε (30)κακοταιριαζόσαστε (28)κακοτηγανιζόμαστε (32)κακοτηγανιζόσαστε (30)κακοτιναζόντουσαν (28)κακοτυλιγόντουσαν (25)κακοτυπωνόντουσαν (23)κακοτυχιζόντουσαν (36)κακοφανιζόντουσαν (35)κακοφημιζόντουσαν (37)κακοφροντιζόμαστε (37)κακοφροντιζόσαστε (35)κακοφτιανόντουσαν (26)κακοφωτιζόντουσαν (37)κακοχτενιζόμασταν (36)κακοχτενιζόσασταν (34)κακοχωνευόντουσαν (29)καλαθοσφαιρίστρια (37)καλαμπουριζόμαστε (35)καλαμπουριζόσαστε (33)καλαποδιαζόμασταν (34)καλαποδιαζόσασταν (32)καλαρραβωνιάζεσαι (39)καλαρραβωνιάζεστε (39)καλαρραβωνιάζεται (39)καλαρραβωνιάζομαι (41)καλαρραβωνιαζόταν (39)καλαρχινιζόμασταν (38)καλαρχινιζόσασταν (36)καλαφατιζόντουσαν (36)καλαϊντιζόντουσαν (28)καλημεριζόντουσαν (32)καληνυκτιζόμασταν (32)καληνυκτιζόσασταν (30)καληνυχτιζόμασταν (38)καληνυχτιζόσασταν (36)καληνωριζόντουσαν (32)καλησπεριζόμασταν (32)καλησπεριζόσασταν (30)καλλιγραφούμασταν (34)καλλιγραφούσασταν (32)καλοακουγόντουσαν (25)καλοαναθρεμμένους (33)καλοανατρεφόμαστε (29)καλοανατρεφόσαστε (27)καλοβιδωνόντουσαν (32)καλοβολευόντουσαν (30)καλοβρισκόντουσαν (29)καλογεμιζόντουσαν (34)καλογερευόντουσαν (25)καλογνωριζόμασταν (36)καλογνωριζόσασταν (34)καλογυαλιζόμασταν (36)καλογυαλιζόσασταν (34)καλογυμναζόμασταν (36)καλογυμναζόσασταν (34)καλογωνιαζόμασταν (35)καλογωνιαζόσασταν (33)καλοδιαβαζόμασταν (40)καλοδιαβαζόσασταν (38)καλοδιαλεγόμασταν (29)καλοδιαλεγόσασταν (27)καλοδιατηρημένους (25)καλοδιπλωνόμασταν (29)καλοδιπλωνόσασταν (27)καλοδουλευόμασταν (28)καλοδουλευόσασταν (26)καλοεξεταζόμασταν (39)καλοεξεταζόσασταν (37)καλοζυγιαζόμασταν (43)καλοζυγιαζόσασταν (41)καλοζυγιζόντουσαν (42)καλοζυμωνόντουσαν (34)καλοθεμελιωνόμουν (37)καλοθεμελιωνόσουν (35)καλοθεμελιώνονται (32)καλοθεμελιώνονταν (32)καλοκαθαριζόμαστε (41)καλοκαθαριζόσαστε (39)καλοκαρδιζόμασταν (35)καλοκαρδιζόσασταν (33)καλοκαταφέρνονται (28)καλοκαταφέρνονταν (28)καλοκαταφερνόμουν (31)καλοκαταφερνόσουν (29)καλοκλαδευόμασταν (28)καλοκλαδευόσασταν (26)καλοκλειδωνόμαστε (29)καλοκλειδωνόσαστε (27)καλοκοιταζόμασταν (31)καλοκοιταζόσασταν (29)καλοκοσκινίζονται (30)καλοκοσκινίζονταν (30)καλοκοσκινιζόμουν (33)καλοκοσκινιζόσουν (31)καλοκουρδιζόμαστε (36)καλοκουρδιζόσαστε (34)καλοκουρευόμασταν (25)καλοκουρευόσασταν (23)καλοκτενιζόμασταν (31)καλοκτενιζόσασταν (29)καλολογαριάζονται (34)καλολογαριάζονταν (34)καλολογαριαζόμουν (37)καλολογαριαζόσουν (35)καλομαγειρευόμουν (29)καλομαγειρευόσουν (27)καλομαγειρεύονται (25)καλομαγειρεύονταν (25)καλομορφωνόμασταν (33)καλομορφωνόσασταν (31)καλονοιαζόντουσαν (29)καλονυχτωνόμασταν (31)καλονυχτωνόσασταν (29)καλοξεταζόντουσαν (38)καλοξημερωνόμαστε (35)καλοξημερωνόσαστε (33)καλοξυριζόντουσαν (40)καλοπαντρευτήκαμε (25)καλοπαντρευτήκατε (23)καλοπαντρευόμαστε (24)καλοπαντρευόσαστε (22)καλοπληρωνόμασταν (27)καλοπληρωνόσασταν (25)καλοπορευόντουσαν (23)καλοποτιζόντουσαν (30)καλοπροικιζόμαστε (33)καλοπροικιζόσαστε (31)καλοσαπουνίζονται (30)καλοσαπουνίζονταν (30)καλοσαπουνιζόμουν (33)καλοσαπουνιζόσουν (31)καλοσβαρνιζόμαστε (38)καλοσβαρνιζόσαστε (36)καλοσελωνόντουσαν (24)καλοσηκωνόντουσαν (23)καλοσημαδευόμαστε (27)καλοσημαδευόσαστε (25)καλοσιδερωνόμαστε (27)καλοσιδερωνόσαστε (25)καλοσκαλιζόμασταν (33)καλοσκαλιζόσασταν (31)καλοσκεπαζόμασταν (32)καλοσκεπαζόσασταν (30)καλοσκεπτόντουσαν (22)καλοσκεφτόντουσαν (28)καλοσκουπιζόμαστε (33)καλοσκουπιζόσαστε (31)καλοσοβατιζόμαστε (37)καλοσοβατιζόσαστε (35)καλοστηριζόμασταν (31)καλοστηριζόσασταν (29)καλοστοιβαζόμαστε (37)καλοστοιβαζόσαστε (35)καλοστοχαζόμασταν (37)καλοστοχαζόσασταν (35)καλοστραγγίζονται (35)καλοστραγγίζονταν (35)καλοστραγγιζόμουν (38)καλοστραγγιζόσουν (36)καλοστρωνόντουσαν (23)καλοσυλλογίζονται (36)καλοσυλλογίζονταν (36)καλοσυλλογιζόμουν (39)καλοσυλλογιζόσουν (37)καλοσυνηθιζόμαστε (40)καλοσυνηθιζόσαστε (38)καλοσυνηθισμένους (31)καλοσυστηνόμασταν (22)καλοσυστηνόσασταν (20)καλοσφουγγίζονται (42)καλοσφουγγίζονταν (42)καλοσφουγγιζόμουν (45)καλοσφουγγιζόσουν (43)καλοσχηματισμένος (29)καλοσχηματισμένων (32)καλοταγιζόντουσαν (32)καλοταιριαζόμαστε (31)καλοταιριαζόσαστε (29)καλοτακτοποιημένη (23)καλοτηγανιζόμαστε (33)καλοτηγανιζόσαστε (31)καλοτροχιζόμασταν (38)καλοτροχιζόσασταν (36)καλοτυπωνόντουσαν (24)καλοτυχιζόντουσαν (37)καλουπιαζόντουσαν (31)καλοφκιανόντουσαν (28)καλοφτιανόντουσαν (27)καλοφυτευόντουσαν (29)καλοφωτιζόντουσαν (38)καλοχτενιζόμασταν (37)καλοχτενιζόσασταν (35)καλοχωνευόντουσαν (30)καλπονοθευόμασταν (32)καλπονοθευόσασταν (30)καλτσοβιομηχανίας (34)καλτσοβιομηχανίες (34)καλτσοβιομηχανιών (35)καλωσοριζόντουσαν (32)καμουφλαρισμένους (32)καμουφλαριστήκαμε (33)καμουφλαριστήκατε (31)καμουφλαρόντουσαν (31)καμπουριαζόμασταν (33)καμπουριαζόσασταν (31)καναλιζαρόντουσαν (30)κανονικοποιημένες (20)κανονικοποιημένης (20)κανονικοποιημένοι (21)κανονικοποιημένος (20)κανονικοποιημένου (22)κανονικοποιημένων (23)κανονιοβοληθήκαμε (38)κανονιοβοληθήκατε (36)κανονιοβολημένους (28)κανονιοβολούμαστε (28)καπιστρωνόντουσαν (22)καπλαντιζόντουσαν (30)καπνοβιομηχανικού (35)καπνοκαλλιέργειας (26)καπνοκαλλιέργειες (26)καπνοκαλλιεργειών (27)καπνοκαλλιεργητές (26)καπνοκαλλιεργητής (26)καπνοκαλλιεργητών (27)καπνοπαραγωγικούς (28)καραβοτσακίζονται (35)καραβοτσακίζονταν (35)καραβοτσακιζόμουν (38)καραβοτσακιζόσουν (36)καραβοτσακισμένος (27)καραγκιοζοπαίχτες (38)καραγκιοζοπαίχτης (38)καραγκιοζοπαιχτών (39)καρδιαγγειογραφία (38)καρδιοθλιβόμασταν (41)καρδιοθλιβόσασταν (39)καρδιοπνευμονικές (25)καρδιοπνευμονικής (25)καρδιοπνευμονικοί (26)καρδιοπνευμονικού (26)καρδιοπνευμονικός (25)καρδιοπνευμονικών (26)καρδιοφλογίζονται (42)καρδιοφλογίζονταν (42)καρδιοφλογιζόμουν (45)καρδιοφλογιζόσουν (43)καρδιοχειρουργικά (35)καρδιοχειρουργικέ (35)καρδιοχειρουργική (35)καρδιοχειρουργικό (35)καρουλιαζόντουσαν (31)καρφιτσωνόντουσαν (28)καρφοπιανόντουσαν (27)κασσιτεροκολλητής (22)κασσιτεροκόλλησις (22)κασσιτερωνόμασταν (22)κασσιτερωνόσασταν (20)καταβαραθρωθήκαμε (49)καταβαραθρωθήκατε (47)καταβαραθρωμένους (39)καταβαραθρωνόμουν (40)καταβαραθρωνόσουν (38)καταβαραθρώνονται (35)καταβαραθρώνονταν (35)καταβαραθρώνοντας (34)καταβασανιζόμαστε (35)καταβασανιζόσαστε (33)καταβαυκαλίζονται (37)καταβαυκαλίζονταν (37)καταβαυκαλιζόμουν (40)καταβαυκαλιζόσουν (38)καταβιβαζόντουσαν (41)καταβλαπτόντουσαν (28)καταβολιαζόμασταν (37)καταβολιαζόσασταν (35)καταβρομιζόμασταν (38)καταβρομιζόσασταν (36)καταβροχθιζόμαστε (52)καταβροχθιζόσαστε (50)καταβροχθισμένους (43)καταβροχθιστήκαμε (44)καταβροχθιστήκατε (42)καταβυθιζόντουσαν (44)καταγγελλόντουσαν (28)καταγεμιζόντουσαν (32)καταγοητευόμασταν (23)καταγοητευόσασταν (21)καταγυμνωνόμασταν (27)καταγυμνωνόσασταν (25)καταδαμαζόντουσαν (32)καταδεικνυόμασταν (24)καταδεικνυόσασταν (22)καταδημαγωγήσουμε (33)καταδημαγωγούσαμε (32)καταδημαγωγούσατε (30)καταδημευόντουσαν (24)καταδικαζόντουσαν (31)καταδολιευόμασταν (25)καταδολιευόσασταν (23)καταδροσιζόμασταν (32)καταδροσιζόσασταν (30)καταδυναστευμένες (23)καταδυναστευμένης (23)καταδυναστευμένοι (24)καταδυναστευμένος (23)καταδυναστευμένου (25)καταδυναστευμένων (26)καταδυναστευτείτε (22)καταδυναστευτούμε (24)καταδυναστευόμουν (25)καταδυναστευόσουν (23)καταδυναστεύονται (21)καταδυναστεύονταν (21)καταδυναστεύοντας (20)καταδυναστεύσουμε (24)καταδυναστεύτηκαν (22)καταδυναστεύτηκες (21)καταζαλιζόντουσαν (38)καταζαρωνόντουσαν (30)καταζεματιζόμαστε (39)καταζεματιζόσαστε (37)καταθλιπτικότατες (29)καταθλιπτικότατης (29)καταθλιπτικότατοι (30)καταθλιπτικότατος (29)καταθλιπτικότατου (31)καταθλιπτικότατων (32)καταθλιπτικότερες (30)καταθλιπτικότερης (30)καταθλιπτικότεροι (31)καταθλιπτικότερος (30)καταθλιπτικότερου (32)καταθλιπτικότερων (33)καταθορυβούμασταν (37)καταθορυβούσασταν (35)καταθρυμματίζεσαι (41)καταθρυμματίζεστε (41)καταθρυμματίζεται (41)καταθρυμματίζομαι (43)καταθρυμματιζόταν (41)καταιονιζόντουσαν (27)καταισχυνόντουσαν (26)κατακαλυπτόμασταν (24)κατακαλυπτόσασταν (22)κατακεραυνωθήκαμε (34)κατακεραυνωθήκατε (32)κατακεραυνωμένους (24)κατακεραυνωνόμουν (25)κατακεραυνωνόσουν (23)κατακεραυνώνονται (20)κατακεραυνώνονταν (20)κατακεραυνώνοντας (19)κατακερματίζονται (30)κατακερματίζονταν (30)κατακερματίζοντας (29)κατακερματίστηκαν (22)κατακερματίστηκες (21)κατακερματιζόμουν (33)κατακερματιζόσουν (31)κατακερματισμένες (22)κατακερματισμένης (22)κατακερματισμένοι (23)κατακερματισμένος (22)κατακερματισμένου (24)κατακερματισμένων (25)κατακερματιστείτε (21)κατακερματιστούμε (23)κατακιτρινίζοντας (27)κατακοκκινίζοντας (28)κατακολαζόντουσαν (30)κατακομματιάζεσαι (31)κατακομματιάζεστε (31)κατακομματιάζεται (31)κατακομματιάζομαι (33)κατακομματιάζουμε (34)κατακομματιάσουμε (25)κατακομματιάστηκα (23)κατακομματιάστηκε (23)κατακομματιαζόταν (31)κατακομματιασμένα (24)κατακομματιασμένε (24)κατακομματιασμένη (24)κατακομματιασμένο (24)κατακομματιαστείς (21)κατακομματιαστούν (22)κατακουραζόμασταν (31)κατακουραζόσασταν (29)κατακουρελιάζεσαι (31)κατακουρελιάζεστε (31)κατακουρελιάζεται (31)κατακουρελιάζομαι (33)κατακουρελιαζόταν (31)κατακουρελιασμένο (24)κατακρεουργήθηκαν (34)κατακρεουργήθηκες (33)κατακρεουργήσουμε (27)κατακρεουργηθείτε (33)κατακρεουργηθούμε (35)κατακρεουργημένες (25)κατακρεουργημένης (25)κατακρεουργημένοι (26)κατακρεουργημένος (25)κατακρεουργημένου (27)κατακρεουργημένων (28)κατακρεουργούνται (24)κατακρεουργούνταν (24)κατακρεουργούσαμε (26)κατακρεουργούσατε (24)κατακρεουργούσουν (25)κατακρημνιζόμαστε (32)κατακρημνιζόσαστε (30)κατακρημνισμένους (23)κατακρημνιστήκαμε (24)κατακρημνιστήκατε (22)κατακυριευόμασταν (23)κατακυριευόσασταν (21)κατακυρωνόντουσαν (23)καταλαβαινόμασταν (28)καταλαβαινόσασταν (26)καταλαμβανόμασταν (30)καταλαμβανόσασταν (28)καταλασπωνόμασταν (24)καταλασπωνόσασταν (22)καταλερωνόντουσαν (23)καταλευκαινόμαστε (23)καταλευκαινόσαστε (21)καταληστευόμασταν (22)καταληστευόσασταν (20)καταλογιζόντουσαν (32)καταλυμαινόμασταν (24)καταλυμαινόσασταν (22)καταμαγευόντουσαν (24)καταμανθανόμασταν (30)καταμανθανόσασταν (28)καταμαραινόμασταν (22)καταμαραινόσασταν (20)καταματωνόντουσαν (22)καταμαυριζόμασταν (32)καταμαυριζόσασταν (30)καταμελανωνόμαστε (25)καταμελανωνόσαστε (23)καταμεριζόντουσαν (30)καταμολυνόντουσαν (23)καταμοσχευόμασταν (29)καταμοσχευόσασταν (27)καταμουσκευόμαστε (24)καταμουσκευόσαστε (22)καταμωλωπιζόμαστε (37)καταμωλωπιζόσαστε (35)καταναγκαζόμασταν (32)καταναγκαζόσασταν (30)καταναλισκόμασταν (22)καταναλισκόσασταν (20)καταναλωνόντουσαν (22)καταντρεπόντουσαν (20)καταντροπιάζονται (28)καταντροπιάζονταν (28)καταντροπιάζοντας (27)καταντροπιάστηκαν (20)καταντροπιάστηκες (19)καταντροπιαζόμουν (31)καταντροπιαζόσουν (29)καταντροπιασμένες (20)καταντροπιασμένης (20)καταντροπιασμένοι (21)καταντροπιασμένος (20)καταντροπιασμένου (22)καταντροπιασμένων (23)καταντροπιαστείτε (19)καταντροπιαστούμε (21)καταξαφνιζόμασταν (44)καταξαφνιζόσασταν (42)καταξεραινόμασταν (29)καταξεραινόσασταν (27)καταξεσκιζόμασταν (38)καταξεσκιζόσασταν (36)καταξεσχιζόμασταν (44)καταξεσχιζόσασταν (42)καταξηραινόμασταν (29)καταξηραινόσασταν (27)καταξοδευόντουσαν (31)καταπαθιαζόμασταν (38)καταπαθιαζόσασταν (36)καταπιεστικότατες (18)καταπιεστικότατης (18)καταπιεστικότατοι (19)καταπιεστικότατος (18)καταπιεστικότατου (20)καταπιεστικότατων (21)καταπιεστικότερες (19)καταπιεστικότερης (19)καταπιεστικότεροι (20)καταπιεστικότερος (19)καταπιεστικότερου (21)καταπιεστικότερων (22)καταπικραινόμαστε (22)καταπικραινόσαστε (20)καταπλακωνόμασταν (25)καταπλακωνόσασταν (23)καταπληγιαζόμαστε (34)καταπληγιαζόσαστε (32)καταπληγωνόμασταν (27)καταπληγωνόσασταν (25)καταπληκτικότατες (21)καταπληκτικότατης (21)καταπληκτικότατοι (22)καταπληκτικότατος (21)καταπληκτικότατου (23)καταπληκτικότατων (24)καταπληκτικότερες (22)καταπληκτικότερης (22)καταπληκτικότεροι (23)καταπληκτικότερος (22)καταπληκτικότερου (24)καταπληκτικότερων (25)καταπλημμυρίζεσαι (35)καταπλημμυρίζεστε (35)καταπλημμυρίζεται (35)καταπλημμυρίζομαι (37)καταπλημμυρίζουμε (38)καταπλημμυρίσουμε (29)καταπλημμυρίστηκα (27)καταπλημμυρίστηκε (27)καταπλημμυριζόταν (35)καταπλημμυρισμένα (28)καταπλημμυρισμένε (28)καταπλημμυρισμένη (28)καταπλημμυρισμένο (28)καταπλημμυριστείς (25)καταπλημμυριστούν (26)καταπλησσόντουσαν (21)καταπληττόντουσαν (21)καταποικιλλόμαστε (25)καταποικιλλόσαστε (23)καταπολεμούμασταν (24)καταπολεμούσασταν (22)καταποντιζόμασταν (29)καταποντιζόσασταν (27)καταπραϋντικότατα (19)καταπραϋντικότατε (19)καταπραϋντικότατη (19)καταπραϋντικότατο (19)καταπραϋντικότερα (20)καταπραϋντικότερε (20)καταπραϋντικότερη (20)καταπραϋντικότερο (20)καταπραϋνόντουσαν (19)καταπροδιδόμασταν (27)καταπροδιδόσασταν (25)καταρεζιλευόμαστε (32)καταρεζιλευόσαστε (30)καταρημαζόντουσαν (30)καταρρακωνόμασταν (24)καταρρακωνόσασταν (22)καταρριπτόντουσαν (21)καταρρυπαινόμαστε (23)καταρρυπαινόσαστε (21)κατασκαπτόντουσαν (20)κατασκεπαζόμασταν (30)κατασκεπαζόσασταν (28)κατασκευαζόμασταν (30)κατασκευαζόσασταν (28)κατασκιαζόντουσαν (28)κατασκονιζόμασταν (29)κατασκονιζόσασταν (27)κατασκοπευόμασταν (22)κατασκοπευόσασταν (20)κατασκορπιζόμαστε (31)κατασκορπιζόσαστε (29)κατασκορπισμένους (22)κατασκορπιστήκαμε (23)κατασκορπιστήκατε (21)κατασκοτωνόμασταν (22)κατασκοτωνόσασταν (20)κατασκουριασμένος (21)κατασπαραζόμασταν (30)κατασπαραζόσασταν (28)κατασπαρασσόμαστε (21)κατασπαρασσόσαστε (19)κατασπαταληθήκαμε (32)κατασπαταληθήκατε (30)κατασπαταλημένους (22)κατασπαταλιούνται (20)κατασπαταλιόμαστε (22)κατασπιλωνόμασταν (24)κατασπιλωνόσασταν (22)καταστελλόντουσαν (22)καταστεναχωρήθηκα (37)καταστεναχωρήθηκε (37)καταστεναχωρήσαμε (29)καταστεναχωρήσατε (27)καταστεναχωρήσεις (26)καταστεναχωρήσετε (27)καταστεναχωρήσουν (28)καταστεναχωρείσαι (27)καταστεναχωρείστε (27)καταστεναχωρείται (27)καταστεναχωρηθείς (35)καταστεναχωρηθούν (36)καταστεναχωρημένα (29)καταστεναχωρημένε (29)καταστεναχωρημένη (29)καταστεναχωρημένο (29)καταστεναχωριέμαι (29)καταστεναχωριέσαι (27)καταστεναχωριέστε (27)καταστεναχωριέται (27)καταστεναχωριόταν (27)καταστεναχωρούμαι (29)καταστεναχωρούσαν (27)καταστεναχωρούσες (26)καταστεναχωρούταν (27)καταστεναχωρώντας (26)καταστενοχωρήθηκα (37)καταστενοχωρήθηκε (37)καταστενοχωρήσαμε (29)καταστενοχωρήσατε (27)καταστενοχωρήσεις (26)καταστενοχωρήσετε (27)καταστενοχωρήσουν (28)καταστενοχωρείσαι (27)καταστενοχωρείστε (27)καταστενοχωρείται (27)καταστενοχωρηθείς (35)καταστενοχωρηθούν (36)καταστενοχωρημένα (29)καταστενοχωρημένε (29)καταστενοχωρημένη (29)καταστενοχωρημένο (29)καταστενοχωριέμαι (29)καταστενοχωριέσαι (27)καταστενοχωριέστε (27)καταστενοχωριέται (27)καταστενοχωριόταν (27)καταστενοχωρούμαι (29)καταστενοχωρούσαν (27)καταστενοχωρούσες (26)καταστενοχωρούταν (27)καταστενοχωρώντας (26)καταστηλιτευόμουν (23)καταστηλιτευόσουν (21)καταστηλιτεύονται (19)καταστηλιτεύονταν (19)καταστηματάρχισσα (27)καταστολιζόμασταν (30)καταστολιζόσασταν (28)καταστραγγίζονται (33)καταστραγγίζονταν (33)καταστραγγιζόμουν (36)καταστραγγιζόσουν (34)καταστρατηγήθηκαν (31)καταστρατηγήθηκες (30)καταστρατηγήσουμε (24)καταστρατηγηθείτε (30)καταστρατηγηθούμε (32)καταστρατηγημένες (22)καταστρατηγημένης (22)καταστρατηγημένοι (23)καταστρατηγημένος (22)καταστρατηγημένου (24)καταστρατηγημένων (25)καταστρατηγούνται (21)καταστρατηγούνταν (21)καταστρατηγούσαμε (23)καταστρατηγούσατε (21)καταστρατηγούσουν (22)καταστρεπτικότατα (20)καταστρεπτικότατε (20)καταστρεπτικότατη (20)καταστρεπτικότατο (20)καταστρεπτικότερα (21)καταστρεπτικότερε (21)καταστρεπτικότερη (21)καταστρεπτικότερο (21)καταστρεφόντουσαν (26)καταστροφικότατες (25)καταστροφικότατης (25)καταστροφικότατοι (26)καταστροφικότατος (25)καταστροφικότατου (27)καταστροφικότατων (28)καταστροφικότερες (26)καταστροφικότερης (26)καταστροφικότεροι (27)καταστροφικότερος (26)καταστροφικότερου (28)καταστροφικότερων (29)καταστρωνόντουσαν (21)κατασυγκινηθήκαμε (34)κατασυγκινηθήκατε (32)κατασυγκινημένους (24)κατασυγκινούμαστε (24)κατασυγχυζόμασταν (40)κατασυγχυζόσασταν (38)κατασυκοφαντήθηκα (36)κατασυκοφαντήθηκε (36)κατασυκοφαντήσαμε (28)κατασυκοφαντήσατε (26)κατασυκοφαντήσεις (25)κατασυκοφαντήσετε (26)κατασυκοφαντήσεων (28)κατασυκοφαντήσεως (27)κατασυκοφαντήσουν (27)κατασυκοφαντείσαι (26)κατασυκοφαντείστε (26)κατασυκοφαντείται (26)κατασυκοφαντηθείς (34)κατασυκοφαντηθούν (35)κατασυκοφαντημένα (28)κατασυκοφαντημένε (28)κατασυκοφαντημένη (28)κατασυκοφαντημένο (28)κατασυκοφαντούμαι (28)κατασυκοφαντούσαν (26)κατασυκοφαντούσες (25)κατασυκοφαντούταν (26)κατασυκοφαντώντας (25)κατασυντριβόμαστε (28)κατασυντριβόσαστε (26)κατασφιγγόντουσαν (31)καταταλαιπωρήθηκα (33)καταταλαιπωρήθηκε (33)καταταλαιπωρήσαμε (25)καταταλαιπωρήσατε (23)καταταλαιπωρήσεις (22)καταταλαιπωρήσετε (23)καταταλαιπωρήσουν (24)καταταλαιπωρείσαι (23)καταταλαιπωρείστε (23)καταταλαιπωρείται (23)καταταλαιπωρηθείς (31)καταταλαιπωρηθούν (32)καταταλαιπωρημένα (25)καταταλαιπωρημένε (25)καταταλαιπωρημένη (25)καταταλαιπωρημένο (25)καταταλαιπωρούμαι (25)καταταλαιπωρούσαν (23)καταταλαιπωρούσες (22)καταταλαιπωρούταν (23)καταταλαιπωρώντας (22)καταταραζόντουσαν (28)καταταρασσόμασταν (20)καταταρασσόσασταν (18)κατατεμαχιζόμαστε (37)κατατεμαχιζόσαστε (35)κατατεμαχισμένους (28)κατατεμαχιστήκαμε (29)κατατεμαχιστήκατε (27)κατατοπιζόντουσαν (28)κατατοπιστικότατα (19)κατατοπιστικότατε (19)κατατοπιστικότατη (19)κατατοπιστικότατο (19)κατατοπιστικότερα (20)κατατοπιστικότερε (20)κατατοπιστικότερη (20)κατατοπιστικότερο (20)κατατραυματίζεσαι (30)κατατραυματίζεστε (30)κατατραυματίζεται (30)κατατραυματίζομαι (32)κατατραυματίζουμε (33)κατατραυματίσουμε (24)κατατραυματίστηκα (22)κατατραυματίστηκε (22)κατατραυματιζόταν (30)κατατραυματισμένα (23)κατατραυματισμένε (23)κατατραυματισμένη (23)κατατραυματισμένο (23)κατατραυματιστείς (20)κατατραυματιστούν (21)κατατροπωνόμασταν (23)κατατροπωνόσασταν (21)κατατσακιζόμασταν (29)κατατσακιζόσασταν (27)κατατσαλακωνόμουν (25)κατατσαλακωνόσουν (23)κατατσαλακώνονται (20)κατατσαλακώνονταν (20)κατατυραννηθήκαμε (31)κατατυραννηθήκατε (29)κατατυραννημένους (21)κατατυραννιούνται (19)κατατυραννισμένος (20)κατατυραννιόμαστε (21)καταφανιζόντουσαν (34)καταφαρμακωνόμουν (33)καταφαρμακωνόσουν (31)καταφαρμακώνονται (28)καταφαρμακώνονταν (28)καταφλογιζόμασταν (40)καταφλογιζόσασταν (38)καταφορτωνόμασταν (29)καταφορτωνόσασταν (27)καταφωτιζόντουσαν (36)καταχειριζόμασταν (36)καταχειριζόσασταν (34)καταχειροκροτήσει (27)καταχειροκροτήσου (28)καταχειροκροτήστε (27)καταχειροκροτείτε (27)καταχειροκροτηθεί (36)καταχειροκροτούμε (29)καταχειροκροτούσα (27)καταχειροκροτούσε (27)καταχειροκρότησαν (27)καταχειροκρότησες (26)καταχεριζόντουσαν (35)καταχρεωνόντουσαν (28)καταχωνιαζόμασταν (37)καταχωνιαζόσασταν (35)καταχωριζόντουσαν (37)καταψηφιζόντουσαν (43)καταϋποχρεωθήκαμε (39)καταϋποχρεωθήκατε (37)καταϋποχρεωμένους (29)καταϋποχρεωνόμουν (30)καταϋποχρεωνόσουν (28)καταϋποχρεώνονται (25)καταϋποχρεώνονταν (25)καταϋποχρεώνοντας (24)κατεδαφιζόντουσαν (37)κατειρωνευόμασταν (23)κατειρωνευόσασταν (21)κατενθουσιάζονται (36)κατενθουσιάζονταν (36)κατενθουσιάζοντας (35)κατενθουσιάστηκαν (28)κατενθουσιάστηκες (27)κατενθουσιαζόμουν (39)κατενθουσιαζόσουν (37)κατενθουσιασμένες (28)κατενθουσιασμένης (28)κατενθουσιασμένοι (29)κατενθουσιασμένος (28)κατενθουσιασμένου (30)κατενθουσιασμένων (31)κατενθουσιαστείτε (27)κατενθουσιαστούμε (29)κατεξευτελίζονται (38)κατεξευτελίζονταν (38)κατεξευτελιζόμουν (41)κατεξευτελιζόσουν (39)κατεξουσιαζόμαστε (38)κατεξουσιαζόσαστε (36)κατερειπωνόμασταν (23)κατερειπωνόσασταν (21)κατερημωνόντουσαν (23)κατευοδωνόντουσαν (24)κατευχαριστημένες (27)κατευχαριστημένης (27)κατευχαριστημένοι (28)κατευχαριστημένος (27)κατευχαριστημένου (29)κατευχαριστημένων (30)κατηγορηματικότης (23)κατηγοριοποιήσεις (21)κατηγοριοποιήσουν (23)κατηγοριοποιείται (22)κατηγοριοποιηθούν (31)κατηγοριοποιούσαν (22)κατηγοριοποιώντας (21)κατοικοεδρεύοντας (21)κατονομαζόντουσαν (29)κατοπτριζόντουσαν (29)κατοχυρωνόντουσαν (29)κατραπακωνόμασταν (24)κατραπακωνόσασταν (22)κατσαδιαζόντουσαν (30)κατσουφιαζόμασταν (36)κατσουφιαζόσασταν (34)καυτηριαζόντουσαν (29)καυχησιολογήματος (31)καυχησιολογημάτων (34)καφεζυθεστιατόριο (44)κεντροαφρικανικές (27)κεντροαφρικανικής (27)κεντροαφρικανικοί (28)κεντροαφρικανικού (28)κεντροαφρικανικός (27)κεντροαφρικανικών (28)κεντροευρωπαϊκούς (22)κεραυνοβοληθήκαμε (40)κεραυνοβοληθήκατε (38)κεραυνοβολημένους (30)κεραυνοβολούμαστε (30)κεφαλαιοκράτισσας (27)κεφαλαιοκράτισσες (27)κεφαλαιοκρατικούς (28)κεφαλαιοκρατισμός (29)κεφαλαιοκρατισσών (28)κεφαλαιοποιήθηκαν (37)κεφαλαιοποιήθηκες (36)κεφαλαιοποιήσουμε (30)κεφαλαιοποιηθείτε (36)κεφαλαιοποιηθούμε (38)κεφαλαιοποιημένες (28)κεφαλαιοποιημένης (28)κεφαλαιοποιημένοι (29)κεφαλαιοποιημένος (28)κεφαλαιοποιημένου (30)κεφαλαιοποιημένων (31)κεφαλαιοποιούμενα (29)κεφαλαιοποιούμενο (29)κεφαλαιοποιούνται (27)κεφαλαιοποιούνταν (27)κεφαλαιοποιούσαμε (29)κεφαλαιοποιούσατε (27)κεφαλαιοποιούσουν (28)κηδεμονευόντουσαν (24)κιγκλιδωνόντουσαν (29)κινηματογραφήθηκα (40)κινηματογραφήθηκε (40)κινηματογραφήσαμε (32)κινηματογραφήσανε (30)κινηματογραφήσατε (30)κινηματογραφήσεις (29)κινηματογραφήσετε (30)κινηματογραφήσεων (32)κινηματογραφήσεως (31)κινηματογραφήσομε (32)κινηματογραφήσουν (31)κινηματογραφείσαι (30)κινηματογραφείστε (30)κινηματογραφείται (30)κινηματογραφηθείς (38)κινηματογραφηθούν (39)κινηματογραφημένα (32)κινηματογραφημένε (32)κινηματογραφημένη (32)κινηματογραφημένο (32)κινηματογραφικούς (30)κινηματογραφιστές (29)κινηματογραφιστής (29)κινηματογραφιστών (30)κινηματογραφούμαι (32)κινηματογραφούντο (30)κινηματογραφούσαν (30)κινηματογραφούσες (29)κινηματογραφούταν (30)κινηματογραφόφιλα (39)κινηματογραφόφιλε (39)κινηματογραφόφιλη (39)κινηματογραφόφιλο (39)κινηματογραφώντας (29)κινησιοθεραπευτές (28)κινησιοθεραπευτής (28)κινησιοθεραπευτών (29)κινητοποιούμασταν (20)κινητοποιούσασταν (18)κλαψοδερνόντουσαν (33)κλειδαμπαρωθήκαμε (40)κλειδαμπαρωθήκατε (38)κλειδαμπαρωμένους (30)κλειδαμπαρωνόμουν (31)κλειδαμπαρωνόσουν (29)κλειδαμπαρώνονται (26)κλειδαμπαρώνονταν (26)κλειδαμπαρώνοντας (25)κλειδοκρατορισσών (25)κλειδοκρατόρισσας (24)κλειδοκρατόρισσες (24)κλειδομανταλωθείς (36)κλειδομανταλωθούν (37)κλειδομανταλωμένα (30)κλειδομανταλωμένε (30)κλειδομανταλωμένη (30)κλειδομανταλωμένο (30)κλειδομανταλώθηκα (36)κλειδομανταλώθηκε (36)κλειδομανταλώναμε (28)κλειδομανταλώνατε (26)κλειδομανταλώνεις (25)κλειδομανταλώνετε (26)κλειδομανταλώνουν (27)κλειδομανταλώσαμε (28)κλειδομανταλώσατε (26)κλειδομανταλώσεις (25)κλειδομανταλώσετε (26)κλειδομανταλώσουν (27)κληρονομιόντουσαν (23)κλωστοϋφαντουργία (32)κλωστοϋφαντουργοί (32)κλωστοϋφαντουργοι (33)κλωστοϋφαντουργού (32)κλωστοϋφαντουργός (31)κλωστοϋφαντουργών (32)κοινοβουλευτικούς (28)κοινοβουλευτισμοί (30)κοινοβουλευτισμού (30)κοινοβουλευτισμός (29)κοινοβουλευτισμών (30)κοινοπολιτειακούς (20)κοινωνικοποιήθηκα (31)κοινωνικοποιήθηκε (31)κοινωνικοποιήσαμε (23)κοινωνικοποιήσατε (21)κοινωνικοποιήσεις (20)κοινωνικοποιήσετε (21)κοινωνικοποιήσεων (23)κοινωνικοποιήσεως (22)κοινωνικοποιήσουν (22)κοινωνικοποιείσαι (21)κοινωνικοποιείστε (21)κοινωνικοποιείται (21)κοινωνικοποιηθείς (29)κοινωνικοποιηθούν (30)κοινωνικοποιημένα (23)κοινωνικοποιημένε (23)κοινωνικοποιημένη (23)κοινωνικοποιημένο (23)κοινωνικοποιούμαι (23)κοινωνικοποιούσαν (21)κοινωνικοποιούσες (20)κοινωνικοποιούταν (21)κοινωνικοποιώντας (20)κοινωνικοπολιτικά (24)κοινωνικοπολιτικέ (24)κοινωνικοπολιτική (24)κοινωνικοπολιτικό (24)κοινωνιογράμματος (26)κοινωνιογραμμάτων (29)κοκεταριζόντουσαν (29)κοκκινοσκουφίτσας (27)κοκκινοσκουφίτσες (27)κολακευτικότατους (22)κολακευτικότερους (23)κολαντριζόντουσαν (30)κομματιαζόντουσαν (31)κομματικοποιήθηκα (33)κομματικοποιήθηκε (33)κομματικοποιήσαμε (25)κομματικοποιήσατε (23)κομματικοποιήσεις (22)κομματικοποιήσετε (23)κομματικοποιήσεων (25)κομματικοποιήσεως (24)κομματικοποιήσουν (24)κομματικοποιείσαι (23)κομματικοποιείστε (23)κομματικοποιείται (23)κομματικοποιηθείς (31)κομματικοποιηθούν (32)κομματικοποιημένα (25)κομματικοποιημένε (25)κομματικοποιημένη (25)κομματικοποιημένο (25)κομματικοποιούμαι (25)κομματικοποιούσαν (23)κομματικοποιούσες (22)κομματικοποιούταν (23)κομματικοποιώντας (22)κομπλεξαρισμένους (34)κομπλεξαριστήκαμε (35)κομπλεξαριστήκατε (33)κομπλεξαρόντουσαν (33)κομπλιμεντάρονται (25)κομπλιμεντάρονταν (25)κομπλιμεντάροντας (24)κομπλιμενταριστεί (25)κομπλιμενταρόμουν (28)κομπλιμενταρόσουν (26)κομπογιαννίτικους (24)κομπογιαννίτισσας (22)κομπογιαννίτισσες (22)κομπογιαννιτισμός (24)κομπορρημονήσουμε (27)κομπορρημονούσαμε (26)κομπορρημονούσατε (24)κομψοντυνόντουσαν (30)κονιορτοποιήθηκαν (29)κονιορτοποιήθηκες (28)κονιορτοποιήσουμε (22)κονιορτοποιηθείτε (28)κονιορτοποιηθούμε (30)κονιορτοποιημένες (20)κονιορτοποιημένης (20)κονιορτοποιημένοι (21)κονιορτοποιημένος (20)κονιορτοποιημένου (22)κονιορτοποιημένων (23)κονιορτοποιούνται (19)κονιορτοποιούνταν (19)κονιορτοποιούσαμε (21)κονιορτοποιούσατε (19)κονιορτοποιούσουν (20)κονσερβαριζόμαστε (37)κονσερβαριζόσαστε (35)κονσερβαρισμένους (28)κονσερβαριστήκαμε (29)κονσερβαριστήκατε (27)κονσερβαρόντουσαν (27)κονσερβοποιήθηκαν (36)κονσερβοποιήθηκες (35)κονσερβοποιήσουμε (29)κονσερβοποιηθείτε (35)κονσερβοποιηθούμε (37)κονσερβοποιημένες (27)κονσερβοποιημένης (27)κονσερβοποιημένοι (28)κονσερβοποιημένος (27)κονσερβοποιημένου (29)κονσερβοποιημένων (30)κονσερβοποιούνται (26)κονσερβοποιούνταν (26)κονσερβοποιούσαμε (28)κονσερβοποιούσατε (26)κονσερβοποιούσουν (27)κονστρουκτιβισμοί (29)κονστρουκτιβισμού (29)κονστρουκτιβισμός (28)κονστρουκτιβισμών (29)κονστρουκτιβιστής (26)κονταρομαχόμασταν (29)κονταρομαχόσασταν (27)κονταροχτυπήθηκαν (37)κονταροχτυπήθηκες (36)κονταροχτυπήματος (28)κονταροχτυπήσουμε (30)κονταροχτυπηθείτε (36)κονταροχτυπηθούμε (38)κονταροχτυπημάτων (31)κονταροχτυπημένες (28)κονταροχτυπημένης (28)κονταροχτυπημένοι (29)κονταροχτυπημένος (28)κονταροχτυπημένου (30)κονταροχτυπημένων (31)κονταροχτυπιόμουν (30)κονταροχτυπιόνταν (27)κονταροχτυπιόσουν (28)κονταροχτυπούσαμε (29)κονταροχτυπούσατε (27)κοντογυριζόμασταν (33)κοντογυριζόσασταν (31)κοντοκλαδευόμαστε (26)κοντοκλαδευόσαστε (24)κοντορεβιθούληδες (38)κοντορεβιθούληδων (41)κοντοστεκόντουσαν (19)κοντραριζόντουσαν (29)κοντρασταρόμασταν (21)κοντρασταρόσασταν (19)κοντρολαρόντουσαν (22)κοντυλογραμμένους (28)κορδελιαζόντουσαν (33)κοροϊδευτικότατες (21)κοροϊδευτικότατης (21)κοροϊδευτικότατοι (22)κοροϊδευτικότατος (21)κοροϊδευτικότατου (23)κοροϊδευτικότατων (24)κοροϊδευτικότερες (22)κοροϊδευτικότερης (22)κοροϊδευτικότεροι (23)κοροϊδευτικότερος (22)κοροϊδευτικότερου (24)κοροϊδευτικότερων (25)κοσμηματογραφικές (32)κοσμηματογραφικής (32)κοσμηματογραφικοί (33)κοσμηματογραφικού (33)κοσμηματογραφικός (32)κοσμηματογραφικών (33)κοστουμαριζόμαστε (32)κοστουμαριζόσαστε (30)κουβαριαζόντουσαν (36)κουβεντιαζόμασταν (36)κουβεντιαζόσασταν (34)κουδουνιζόντουσαν (32)κουζουλαινόμασταν (32)κουζουλαινόσασταν (30)κουκουλωνόντουσαν (25)κουλουριαζόμασταν (33)κουλουριαζόσασταν (31)κουμανταρισμένους (23)κουμανταρόντουσαν (22)κουμαντερνόμασταν (23)κουμαντερνόσασταν (21)κουμπουριαζόμαστε (34)κουμπουριαζόσαστε (32)κουρελιαζόντουσαν (31)κουρκουτιαζόμαστε (32)κουρκουτιαζόσαστε (30)κουστουμαρίζονται (31)κουστουμαρίζονταν (31)κουστουμαριζόμουν (34)κουστουμαριζόσουν (32)κουστουμαρισμένος (23)κουστουμαρόμασταν (24)κουστουμαρόσασταν (22)κουτρουβαλιάζεσαι (38)κουτρουβαλιάζεστε (38)κουτρουβαλιάζεται (38)κουτρουβαλιάζομαι (40)κουτρουβαλιάσματα (31)κουτρουβαλιαζόταν (38)κουτσοβολευτήκαμε (31)κουτσοβολευτήκατε (29)κουτσοβολευόμαστε (30)κουτσοβολευόσαστε (28)κουτσοδουλευόμουν (28)κουτσοδουλευόσουν (26)κουτσοδουλεύονται (24)κουτσοδουλεύονταν (24)κουτσομεσιάζονται (29)κουτσομεσιάζονταν (29)κουτσομεσιαζόμουν (32)κουτσομεσιαζόσουν (30)κουτσομπολεμένους (25)κουτσομπολευόμουν (27)κουτσομπολευόσουν (25)κουτσομπολεύονται (23)κουτσομπολεύονταν (23)κουτσομπολεύοντας (22)κουτσοπορευόμαστε (23)κουτσοπορευόσαστε (21)κουτσοραβόντουσαν (27)κουτσουλιζόμασταν (32)κουτσουλιζόσασταν (30)κουτσουρευόμασταν (23)κουτσουρευόσασταν (21)κουτσοφτιάχνονται (32)κουτσοφτιάχνονταν (32)κουτσοφτιανόμαστε (27)κουτσοφτιανόσαστε (25)κουτσοφτιαχνόμουν (35)κουτσοφτιαχνόσουν (33)κουφαλιαζόντουσαν (37)κουφιοκεφαλάκηδες (38)κουφιοκεφαλάκηδων (41)κουφιοκεφαλάκισσα (36)κουφοκαιγόντουσαν (30)κοψοκεφαλιάζονται (45)κοψοκεφαλιάζονταν (45)κοψοκεφαλιαζόμουν (48)κοψοκεφαλιαζόσουν (46)κοψολαιμιαζόμαστε (41)κοψολαιμιαζόσαστε (39)κοψομεσιαζόμασταν (39)κοψομεσιαζόσασταν (37)κρασοποτιζόμασταν (30)κρασοποτιζόσασταν (28)κρασπεδωνόντουσαν (25)κρατικοποιηθήκαμε (32)κρατικοποιηθήκατε (30)κρατικοποιημένους (22)κρατικοποιούμαστε (22)κρεβατομουρμούρας (31)κρεβατομουρμούρες (31)κριτσανιζόντουσαν (28)κρουσταλλιάζονται (32)κρουσταλλιάζονταν (32)κρουσταλλιάσματος (24)κρουσταλλιαζόμουν (35)κρουσταλλιαζόσουν (33)κρουσταλλιασμάτων (27)κρυπτογραφηθήκαμε (43)κρυπτογραφηθήκατε (41)κρυπτογραφημένους (33)κρυπτογραφούμαστε (33)κρυπτοκομουνιστής (23)κρυσταλλογραφικές (34)κρυσταλλογραφικής (34)κρυσταλλογραφικοί (35)κρυσταλλογραφικού (35)κρυσταλλογραφικός (34)κρυσταλλογραφικών (35)κρυσταλλωνόμασταν (27)κρυσταλλωνόσασταν (25)κρυφαναδευόμασταν (32)κρυφαναδευόσασταν (30)κρυφανοιγόντουσαν (30)κρυφοβραζόντουσαν (44)κρυφοδαγκανόμαστε (35)κρυφοδαγκανόσαστε (33)κρυφοθυμωνόμασταν (42)κρυφοθυμωνόσασταν (40)κρυφοκλαιγόμασταν (34)κρυφοκλαιγόσασταν (32)κρυφοκλαιόντουσαν (30)κρυφοκοιταζόμαστε (38)κρυφοκοιταζόσαστε (36)κρυφοπαιζόντουσαν (37)κρυφοπαιρνόμασταν (30)κρυφοπαιρνόσασταν (28)κρυφοποτιζόμασταν (38)κρυφοποτιζόσασταν (36)κρυφοσμιγόντουσαν (32)κρυφοσχεδιάζονται (45)κρυφοσχεδιάζονταν (45)κρυφοσχεδιαζόμουν (48)κρυφοσχεδιαζόσουν (46)κρυφοταϊζόντουσαν (35)κρυφοτρωγόντουσαν (33)κρυφοχαιρόντουσαν (35)κτηματομεσιτικούς (21)κυλινδριζόντουσαν (34)κυματοδερνόμασταν (26)κυματοδερνόσασταν (24)κωδικοποιούμασταν (26)κωδικοποιούσασταν (24)κωλογλειφόντουσαν (34)κωλοκουρευόμασταν (27)κωλοκουρευόσασταν (25)κωνσταντινούπολης (21)