Κ 7-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (2901)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

κάανθος (15)κάβδιον (17)κάβειρα (15)κάβουρα (16)κάγκελα (13)κάγκελο (13)κάγκνεϊ (10)κάγχασα (17)κάγχασε (17)κάδμιον (12)κάζιμιρ (19)κάθαρμα (19)κάθαρση (17)κάθεσαι (16)κάθεστε (16)κάθεται (16)κάθετες (15)κάθετης (15)κάθετοι (16)κάθετος (15)κάθετου (17)κάθετων (18)κάθιδρα (20)κάθιδρε (20)κάθιδρη (20)κάθιδρο (20)κάθιζαν (25)κάθιζες (24)κάθισαν (16)κάθισες (15)κάθισμά (17)κάθισμα (18)κάθοδοι (19)κάθοδος (18)κάθομαι (18)κάθυγρα (21)κάθυγρε (21)κάθυγρη (21)κάθυγρο (21)κάκιζαν (17)κάκιζες (16)κάκισαν (8)κάκισες (7)κάκιστα (8)κάκιστε (8)κάκιστη (8)κάκιστο (8)κάκιωμα (12)κάκιωνα (10)κάκιωνε (10)κάκιωσα (10)κάκιωσε (10)κάκοσμα (10)κάκοσμε (10)κάκοσμη (10)κάκοσμο (10)κάκτους (8)κάκωσης (9)κάκωσις (9)κάλαθοι (18)κάλαθος (17)κάλαμις (10)κάλαμοι (11)κάλαμος (10)κάλαντα (9)κάλβερτ (17)κάλεσαν (9)κάλεσες (8)κάλεσμά (10)κάλεσμα (11)κάλιαρι (10)κάλλιες (10)κάλλιοι (11)κάλλιον (11)κάλλιος (10)κάλλιου (12)κάλλιων (13)κάλλους (11)κάλμαρα (12)κάλμαρε (12)κάλπαζε (19)κάλπασα (10)κάλπασε (10)κάλπικα (11)κάλπικε (11)κάλπικη (11)κάλπικο (11)κάλτσας (8)κάλτσες (8)κάλυκάς (9)κάλυκας (10)κάλυκες (10)κάλυμμά (13)κάλυμμα (14)κάλυμνο (12)κάλυπτα (11)κάλυπτε (11)κάλυψής (17)κάλυψαν (19)κάλυψες (18)κάλυψης (18)κάλυψις (18)κάμαρας (9)κάμαρες (9)κάμαρης (9)κάματοι (9)κάματος (8)κάμβλης (17)κάμερας (9)κάμερες (9)κάμηλοι (11)κάμηλον (11)κάμηλος (10)κάμινοι (9)κάμινος (8)κάμιρος (9)κάμιρου (11)κάμουμε (12)κάμουνε (10)κάμπιας (9)κάμπιες (9)κάμπιον (10)κάμποσα (10)κάμποσε (10)κάμποση (10)κάμποσο (10)κάμπους (10)κάμπριο (11)κάμπτει (10)κάμφορα (17)κάμψαμε (20)κάμψατε (18)κάμψεις (17)κάμψετε (18)κάμψεως (19)κάμψουν (19)κάναθος (15)κάναχος (13)κάνθαρε (17)κάνθαρο (17)κάνναβη (14)κάνονας (6)κάνουλα (10)κάνουμε (10)κάνουνε (8)κάντιον (7)κάντιου (8)κάντιων (9)κάντρου (9)κάντρων (10)κάνωπος (9)κάπελας (9)κάπηλοι (10)κάπηλος (9)κάπνιζα (17)κάπνιζε (17)κάπνισα (8)κάπνισε (8)κάποιαν (8)κάποιας (7)κάποιες (7)κάποιοι (8)κάποιον (8)κάποιος (7)κάποιου (9)κάποιού (7)κάποιων (10)κάππαρη (10)κάπρους (9)κάραβος (14)κάρανος (7)κάργιας (10)κάργιες (10)κάρδαμα (13)κάρδαμο (13)κάρλοβι (17)κάρλτον (10)κάρντιφ (15)κάρολοι (10)κάρολος (9)κάρολου (11)κάρπαθο (18)κάρπεψα (18)κάρπιζα (18)κάρπιζε (18)κάρπισα (9)κάρπισε (9)κάρπωσή (10)κάρπωση (11)κάρυστο (9)κάρφωμα (19)κάρφωνα (17)κάρφωνε (17)κάρφωσα (17)κάρφωσε (17)κάρωσις (9)κάσλρεϊ (9)κάσσιος (6)κάστανα (7)κάστανο (7)κάστορα (8)κάστρις (7)κάστρον (8)κάστρου (9)κάστρων (10)κάταγμα (12)κάτεργα (11)κάτεργο (11)κάτοικε (8)κάτοικο (8)κάτουρα (9)κάτουρο (9)κάτοχοί (13)κάτοχοι (14)κάτοχος (13)κάτοχου (15)κάτοχός (12)κάτοψης (15)κάτοψις (15)κάτσαμε (9)κάτσανε (7)κάτσατε (7)κάτσεις (6)κάτσετε (7)κάτσουν (8)κάττυμα (10)κάτωθεν (18)κάτωχρα (17)κάτωχρε (17)κάτωχρη (17)κάτωχρο (17)κάφρους (15)κάψουλα (19)κάψουμε (19)κάψουνε (17)κάψωναν (18)κάψωνες (17)κάψωσαν (18)κάψωσες (17)κέγχρος (17)κέδρινα (11)κέδρινε (11)κέδρινη (11)κέδρινο (11)κέδρους (11)κέκροπα (10)κέλητας (8)κέλητες (8)κέλσιος (8)κέλσιου (10)κέλτικα (10)κέλτικε (10)κέλτικη (10)κέλτικο (10)κέλυφος (16)κέλυφός (15)κένεντι (7)κένταγα (10)κένταγε (10)κέντημά (8)κέντημα (9)κέντησα (7)κέντησε (7)κέντρον (8)κέντρου (9)κέντρων (10)κένωναν (9)κένωνες (8)κένωσαν (9)κένωσες (8)κένωσης (8)κένωσις (8)κέραμοι (10)κέραμος (9)κέρασαν (8)κέρασες (7)κέρασμα (10)κέρατον (8)κέρατος (7)κέρατου (9)κέρατων (10)κέρβερε (16)κέρβερο (16)κέρδιζα (20)κέρδιζε (20)κέρδισα (11)κέρδισε (11)κέρδους (11)κέρινες (7)κέρινης (7)κέρινοι (8)κέρινος (7)κέρινου (9)κέρινων (10)κέρκυρα (11)κέρματα (10)κέρναγα (11)κέρναγε (11)κέρουακ (10)κέρσορα (9)κέρωναν (10)κέρωνες (9)κέρωσαν (10)κέρωσες (9)κέστλερ (10)κέφαλος (15)κήδεσαι (10)κήδεστε (10)κήδεται (10)κήδευαν (11)κήδευες (10)κήδευση (11)κήδομαι (12)κήνσορα (8)κήπευση (9)κήρυγμά (13)κήρυγμα (14)κήρυκές (8)κήρυκας (9)κήρυκες (9)κήρυκος (9)κήρυξής (16)κήρυξαν (18)κήρυξες (17)κήρυξης (17)κήρυξις (17)κήρυσσα (9)κήρυσσε (9)κήρυττα (9)κήρυττε (9)κήρυχνε (16)κίβδηλα (19)κίβδηλε (19)κίβδηλη (19)κίβδηλο (19)κίκονες (7)κίκυννα (9)κίμβροι (17)κίμωλος (12)κίμωλου (14)κίμωνας (10)κίμωνος (10)κίναιδε (10)κίναιδο (10)κίνδυνε (11)κίνδυνο (11)κίνησής (5)κίνησαν (7)κίνησες (6)κίνησης (6)κίνησις (6)κίνητρά (7)κίνητρα (8)κίνητρο (8)κίνητρό (7)κίρρωση (11)κίρχνερ (16)κίσαβος (13)κίσαβου (15)κίσινεβ (14)κίτρινα (8)κίτρινε (8)κίτρινη (8)κίτρινο (8)κίτρους (8)καήκαμε (10)καήκανε (8)καήκατε (8)καίγαμε (12)καίγανε (10)καίγατε (10)καίεσαι (7)καίεστε (7)καίεται (7)καίλιος (8)καίομαι (9)καίριας (7)καίριες (7)καίριοι (8)καίριος (7)καίριου (9)καίριων (10)καίσαρα (8)καβάκος (14)καβάλας (15)καβάλες (15)καβάλοι (16)καβάλος (15)καβάλου (17)καβάλων (18)καβάσης (13)καβάφης (20)καβακλή (17)καβαλάν (16)καβαλάς (15)καβαλάω (18)καββαθά (30)καβούκι (15)καβούρι (15)καγχάζω (28)καδένας (9)καδένες (9)καδήδες (12)καδήδων (15)καδενών (10)καδμίου (13)καδμίων (14)καδμεία (12)καδμείε (12)καδμείο (12)καδρόνι (11)καζάκας (16)καζάκες (16)καζάνια (16)καζάρμα (19)καζέρτα (17)καζίκια (17)καζίνου (17)καζίνων (18)καζακών (17)καζαμία (18)καζανιά (16)καζεΐνη (16)καζούρα (17)καημένα (9)καημένε (9)καημένη (9)καημένο (9)καημούς (8)καθάρια (17)καθάριε (17)καθάριο (17)καθέδρα (20)καθέκλα (19)καθέλκω (21)καθέναν (16)καθένας (15)καθέτου (17)καθέτων (18)καθέτως (17)καθήκον (17)καθίζει (25)καθίκης (16)καθίκια (17)καθίσαν (16)καθίσει (16)καθίστε (16)καθαίρω (19)καθαιρώ (17)καθαράς (16)καθαρές (16)καθαρής (16)καθαρμέ (19)καθαρμό (19)καθαροί (17)καθαρού (17)καθαρόν (17)καθαρός (16)καθαρών (17)καθαρώς (16)καθαυτά (17)καθαυτή (17)καθαυτό (17)καθεμία (18)καθεμιά (18)καθενός (15)καθεξής (24)καθετές (15)καθετής (15)καθετών (16)καθεύδω (21)καθισιά (16)καθισιό (16)καθιστά (16)καθιστέ (16)καθιστή (16)καθιστό (16)καθιστώ (16)καθόδου (20)καθόδων (21)καθόλου (19)καθόσον (16)καθόταν (16)καιάδας (9)καινεύς (6)καινούς (6)καιρικά (9)καιρικέ (9)καιρική (9)καιρικό (9)καιρούς (7)καισίου (8)καισίων (9)καιόταν (7)κακάδια (11)κακίζει (17)κακίσει (8)κακίστε (8)κακαβιά (15)κακείσε (8)κακιώνω (10)κακιώσω (10)κακκάβι (16)κακοήθη (17)κακριδή (12)κακόηχα (15)κακόηχε (15)κακόηχη (15)κακόηχο (15)κακότης (7)καλάθας (17)καλάθες (17)καλάθια (18)καλάθων (20)καλάμια (11)καλάμου (12)καλάμων (13)καλάρει (10)καλέμια (11)καλέσει (9)καλέσου (10)καλέστε (9)καλέτζι (18)καλίνιν (9)καλαζάρ (19)καλαθάς (17)καλαθιά (18)καλαμιά (11)καλαμών (11)καλβίνο (16)καλδέρα (13)καλείτε (9)καλείτο (9)καλεστώ (9)καλκάνι (10)καλλέρη (12)καλλίας (10)καλλίου (12)καλλιγά (14)καλλονή (11)καλμάρω (14)καλοήθη (18)καλοζεί (18)καλουτά (10)καλούμα (11)καλούμε (11)καλούνε (9)καλούπι (10)καλούσα (9)καλούσε (9)καλπάζω (21)καλπάκι (11)καλτσόν (9)καλτσών (9)καλυβών (17)καλυδών (13)καλυφθώ (26)καλυφτώ (17)καλυψώς (18)καλύβας (15)καλύβες (15)καλύβια (16)καλύκων (12)καλύπτω (12)καλύψει (18)καλύψου (19)καλύψτε (18)καλώδια (12)καλώδιο (12)καμάκια (10)καμάρας (9)καμάρες (9)καμάρια (10)καμάτου (10)καμάτων (11)καμέλια (11)καμένες (8)καμένεφ (16)καμένης (8)καμένοι (9)καμένος (8)καμένου (10)καμένων (11)καμήλας (10)καμήλες (10)καμήλου (12)καμήλων (13)καμήνες (8)καμίλλη (13)καμίνια (9)καμίνου (10)καμίνων (11)καμηλών (11)καμιόνι (9)καμμένα (11)καμμένη (11)καμουχά (17)καμπάλα (12)καμπάνα (10)καμπάνη (10)καμπάρι (11)καμπέρα (11)καμπίνα (10)καμπαρέ (11)καμπινέ (10)καμπούλ (12)καμπράλ (13)καμπρόν (11)καμπόσα (10)καμπόσε (10)καμπόση (10)καμπόσο (10)καμπύλα (12)καμπύλε (12)καμπύλη (12)καμπύλο (12)καμφθεί (25)καμφορά (17)καμωθεί (20)καμωτές (10)καμωτής (10)καμωτοί (11)καμωτού (11)καμωτός (10)καμωτών (11)καμόενς (8)καμώσου (10)κανάγια (10)κανάκια (8)κανάλια (9)κανάουα (8)κανάρης (7)κανάρια (8)κανάτας (6)κανάτες (6)κανάτια (7)κανέλας (8)κανέλες (8)κανέλλη (11)κανέναν (7)κανένας (6)κανίσκι (8)καναδάς (9)καναδός (9)καναπές (7)κανατάς (6)κανατών (7)κανδήλα (12)κανδήλι (12)κανδύλη (12)κανελής (8)κανελιά (9)κανενός (6)κανθούς (15)καννάβι (14)κανονιά (7)κανπούρ (9)καντάδα (10)καντάρι (8)καντάτα (7)καντάφι (14)καντήλα (9)καντήλι (9)καντίνα (7)καντίνι (7)κανταρέ (8)καντράν (8)καντόνα (7)καντόνι (7)κανόνας (6)κανόνες (6)κανόνια (7)κανόνος (6)κανόνων (9)καολίνη (9)καούρας (7)καούρες (7)καπάκια (9)καπάρου (10)καπάρων (11)καπάτσα (8)καπάτσε (8)καπάτσο (8)καπέλου (11)καπέλων (12)καπέτοι (8)καπήλου (11)καπήλων (12)καπίκια (9)καπίτσα (8)καπαμάς (9)καπελάς (9)καπελού (10)καπετάν (8)καπλάνι (10)καπλαμά (12)καπνίζω (19)καπνίλα (10)καπνίσω (10)καπνιάς (7)καπνιές (7)καπνικά (9)καπνικέ (9)καπνική (9)καπνικό (9)καπνιών (8)καπνούς (7)καποτών (8)καπούλι (10)καπράλο (11)καπριού (9)καπριών (9)καπόνια (8)καπότας (7)καπότες (7)καράβια (15)καράδες (10)καράδων (13)καράκας (8)καράτια (8)καράτσι (8)καράφας (14)καράφες (14)καράφλα (17)καρέκλα (11)καρέλλη (12)καρένας (7)καρένες (7)καρέρας (8)καρίνας (7)καρίνες (7)καρίνος (7)καραβία (15)καραβιά (15)καρατζά (17)καραφλά (17)καραφλέ (17)καραφλή (17)καραφλό (17)καραφών (15)καρβέλι (17)καργάρω (14)καρδάρα (12)καρδάρι (12)καρδίας (10)καρδιάς (10)καρδιές (10)καρδιών (11)καρεκλά (11)καρελία (10)καριέρα (9)καριόλα (10)καρκίνε (9)καρκίνο (9)καρλάιλ (12)καρμίνι (10)καρμίρη (11)καρμπόν (11)καροτής (7)καρούζο (17)καρούλι (10)καρπέτα (9)καρπίζω (20)καρπίσω (11)καρπερά (10)καρπερέ (10)καρπερή (10)καρπερό (10)καρπεύω (11)καρπικά (10)καρπικέ (10)καρπική (10)καρπικό (10)καρπούς (8)καρπωτή (11)καρσινά (8)καρσινέ (8)καρσινή (8)καρσινό (8)καρτάλι (10)καρτέλα (10)καρτέρα (9)καρτέρι (9)καρτερά (9)καρτερώ (9)καρτούν (8)καρτόνι (8)καρυδιά (12)καρυδών (12)καρφάκι (16)καρφίδα (18)καρφιού (15)καρφιών (15)καρφωθώ (26)καρφωτά (17)καρφωτέ (17)καρφωτή (17)καρφωτό (17)καρφώνω (17)καρφώσω (17)καρόλου (11)καρότου (9)καρότσα (8)καρότσι (8)καρότων (10)καρύδας (10)καρύδες (10)καρύδης (10)καρύδια (11)καρώτον (8)καρώτων (10)κασάτου (8)κασάτων (9)κασέλας (8)κασέλες (8)κασέρια (8)κασέτας (6)κασέτες (6)κασίδας (9)κασίδες (9)κασίδης (9)κασελών (9)κασετών (7)κασκέτα (8)κασκέτο (8)κασμίρι (10)κασπίας (7)καστέλα (9)καστέλι (9)καστέλο (9)καστίλη (9)καστανά (7)καστανέ (7)καστανή (7)καστανό (7)καστλέρ (10)καστόρι (8)κασόλας (8)κασόνια (7)κατάλυα (10)κατάλυε (10)κατάπια (8)κατάπιε (8)κατάρας (7)κατάρες (7)κατάρτι (8)κατάρων (10)κατάσχω (16)κατέβει (14)κατέλθω (20)κατέλυε (10)κατέστη (7)κατέχει (14)κατέχων (16)κατήδες (9)κατήδων (12)κατήλθα (18)κατήλθε (18)καταγής (9)κατακτά (8)κατακτώ (8)καταλύω (11)κατανοώ (7)καταντά (7)καταντώ (7)καταπιά (8)καταπιώ (8)καταπώς (7)καταργώ (11)καταστώ (7)καταχτώ (14)καταψιά (16)κατείχα (14)κατείχε (14)κατεβεί (14)κατηφές (13)κατηφής (13)κατηφών (14)κατηφώς (13)κατηχεί (14)κατιμάς (8)κατινιά (7)κατιτίς (6)κατιφές (13)κατοικώ (8)κατουρά (9)κατουρώ (9)κατοχές (13)κατοχήν (14)κατοχής (13)κατοχών (14)κατούρα (8)κατράκη (9)κατράμι (10)κατρεύς (7)κατσάδα (10)κατσέλη (9)κατσίκα (8)κατσίκι (8)κατσαρά (8)κατσαρέ (8)κατσαρή (8)κατσαρό (8)κατσώνη (7)κατόπιν (8)κατόχου (15)κατόχων (16)κατώγια (10)κατώφλι (16)καυλιού (10)καυλιών (10)καυλώνω (12)καυλώσω (12)καυτήρα (9)καυτερά (9)καυτερέ (9)καυτερή (9)καυτερό (9)καυτούς (7)καυχηθώ (24)καφάσια (14)καφέδες (16)καφέδων (19)καφεΐνη (14)καφεδής (16)καφεδιά (17)καφενές (13)καφετής (13)καφετζή (23)καφετιά (14)καφεϊκά (14)καφεϊκέ (14)καφεϊκή (14)καφεϊκό (14)καφρίλα (17)καφτάνι (14)καχεξία (23)καψάλας (17)καψάλες (17)καψάλης (17)καψερές (16)καψερής (16)καψεροί (17)καψερού (17)καψερός (16)καψερών (17)καψικόν (17)καψούλα (18)καψούλι (18)καψούρα (17)καψόνια (16)καψώνει (16)καψώνια (16)καψώσει (16)καψώστε (16)καϊάφας (12)καϊκιού (7)καϊκιών (7)καϊκτσή (7)καϊμάκι (9)καϊσιάς (5)καϊσιές (5)καϊσιού (6)καϊσιών (6)καύκαλα (10)καύκαλο (10)καύκαλό (9)καύκασο (8)καύλωμα (13)καύλωνα (11)καύλωνε (11)καύλωσα (11)καύλωσε (11)καύματα (9)καύσεις (6)καύσεων (9)καύσεως (8)καύσιμά (8)καύσιμα (9)καύσιμε (9)καύσιμη (9)καύσιμο (9)καύσους (7)καύσωνα (9)καύτρας (7)καύτρες (7)καύχημα (16)καύχηση (14)κείμενά (8)κείμενα (9)κείμενε (9)κείμενη (9)κείμενο (9)κείμενό (8)κείνους (7)κείνται (7)κεΰλάνη (8)κεβρήνα (15)κειμένη (9)κελάρης (9)κελάρια (10)κελήτων (11)κελαηδά (12)κελαηδώ (12)κελαινώ (9)κελεύει (9)κελεύσω (11)κελσίου (10)κελτικά (10)κελτικέ (10)κελτική (10)κελτικό (10)κελυφών (17)κεμέρια (10)κεμπάμπ (13)κεντάει (7)κεντάκι (8)κεντάμε (9)κεντάνε (7)κεντάτε (7)κεντήσω (9)κεντίδι (10)κεντηθώ (16)κεντητά (7)κεντητέ (7)κεντητή (7)κεντητό (7)κεντιάς (6)κεντιές (6)κεντιών (7)κεντούν (7)κεντριά (8)κεντρώα (8)κεντρώε (8)κεντρώο (8)κενωθεί (18)κενότης (6)κενώνει (7)κενώσει (7)κενώσου (8)κενώστε (7)κεράκια (9)κεράμου (11)κεράμων (12)κεράσει (8)κεράσια (8)κεράσου (9)κεράστε (8)κεράτιο (8)κεράτσα (8)κεράτων (10)κερένια (8)κερένιε (8)κερένιο (8)κερήθρα (18)κεραίας (7)κεραίες (7)κεραιών (8)κεραμέα (10)κερασής (7)κερασιά (8)κεραστή (8)κεραστώ (8)κερατάς (7)κερατέα (8)κεραυνέ (9)κεραυνό (9)κερδίζω (22)κερδίσω (13)κερδώας (10)κερδώες (10)κερδώοι (11)κερδώος (10)κερδώου (12)κερδώων (13)κερκίδα (12)κερκίνη (9)κερκύων (11)κερνάει (8)κερνάμε (10)κερνάνε (8)κερνάτε (8)κερνούν (8)κερώνει (8)κερώσει (8)κερώστε (8)κεσάτια (7)κεσέδες (9)κεσέδων (12)κετονών (7)κετόνες (6)κετόνης (6)κεφάκια (15)κεφάλας (15)κεφάλες (15)κεφάλια (16)κεφάτες (13)κεφάτης (13)κεφάτοι (14)κεφάτος (13)κεφάτου (15)κεφάτων (16)κεφαλάς (15)κεφαλές (15)κεφαλήν (16)κεφαλής (15)κεφαλιά (16)κεφαλών (16)κεφτιού (14)κεχαγιά (17)κεχριού (15)κεχριών (15)κεϊλάνη (8)κηδείας (9)κηδείες (9)κηδειών (10)κηδεμών (12)κηδευτώ (11)κηδεύει (10)κηδόταν (10)κηκίδες (10)κηλίδας (11)κηλίδες (11)κηλίδων (14)κηπευτά (9)κηπευτέ (9)κηπευτή (9)κηπευτό (9)κηπουρέ (10)κηπουρό (10)κηρήθρα (18)κηρυχθώ (25)κηρυχτώ (16)κηρωδών (13)κηρωτές (9)κηρωτής (9)κηρωτοί (10)κηρωτού (10)κηρωτός (9)κηρωτών (10)κηρύκων (11)κηρύξει (17)κηρύξου (18)κηρύξτε (17)κηρύσσω (10)κηρύττω (10)κηρύχνω (17)κηρώδες (10)κηρώδης (10)κητωδών (12)κητώδες (9)κητώδης (9)κηφήνας (13)κηφήνες (13)κηφήνων (16)κηφισιά (14)κηφισού (14)κηφισός (13)κιαλάρω (12)κιβούρι (15)κιβωτοί (16)κιβωτού (16)κιβωτός (15)κιβωτών (16)κιβώρια (15)κιβώριο (15)κιβώτια (14)κιβώτιο (14)κιγκάλι (13)κιγκλίς (12)κιγχόνη (17)κιθάρας (16)κιθάρες (16)κικέρων (11)κιλίμια (11)κιλελέρ (12)κιλικία (10)κιλοβάτ (16)κιλοτών (9)κιλότας (8)κιλότες (8)κιλότου (10)κιλότων (11)κιμάδες (11)κιμάδων (14)κιμωλία (13)κινέζοι (16)κινέζος (15)κινέζων (18)κινέττα (7)κινήσει (7)κινήσου (8)κινήστε (7)κινίνης (6)κινίνου (8)κινίνων (9)κινείτε (7)κινείτο (7)κινηθεί (16)κινητές (6)κινητήρ (8)κινητής (6)κινητοί (7)κινητού (7)κινητός (6)κινητών (7)κινούμε (9)κινούνε (7)κινούσα (7)κινούσε (7)κινσάσα (7)κινόνης (6)κινύρας (7)κιοφτές (13)κιούγκι (11)κιούκορ (9)κιούπια (8)κιούρκα (9)κιούρτε (8)κιούρτο (8)κιρσούς (7)κιρσώδη (11)κισμέτι (9)κισσούς (6)κιτάπια (8)κιτιέως (8)κιτιεύς (6)κιτριάς (7)κιτριές (7)κιτρικά (9)κιτρικέ (9)κιτρική (9)κιτρικό (9)κιτριών (8)κιχότης (13)κιχώτης (13)κιόσκια (8)κλάδεμα (14)κλάδευα (13)κλάδευε (13)κλάδεψα (21)κλάδεψε (21)κλάδους (12)κλάδωμα (16)κλάδωσε (14)κλάματα (11)κλάνεις (8)κλάνουν (10)κλάπηκα (11)κλάπηκε (11)κλάπτον (10)κλάσεις (8)κλάσετε (9)κλάσεων (11)κλάσεως (10)κλάσιμο (11)κλάταρα (10)κλάταρε (10)κλάψαμε (20)κλάψανε (18)κλάψατε (18)κλάψεις (17)κλάψετε (18)κλάψιμο (20)κλάψομε (20)κλάψουν (19)κλέαρχο (17)κλέβαμε (18)κλέβανε (16)κλέβατε (16)κλέβεις (15)κλέβετε (16)κλέβομε (18)κλέβουν (17)κλέμενς (10)κλέμεντ (11)κλέντσε (9)κλέπτες (9)κλέπτης (9)κλέφτες (15)κλέφτης (15)κλέφτρα (17)κλέψαμε (20)κλέψανε (18)κλέψατε (18)κλέψεις (17)κλέψετε (18)κλέψιμο (20)κλέψομε (20)κλέψουν (19)κλήδονα (12)κλήθηκα (19)κλήθηκε (19)κλήματα (11)κλήρους (10)κλήρωνα (12)κλήρωνε (12)κλήρωσα (12)κλήρωσε (12)κλήρωση (12)κλήσεις (8)κλήσεων (11)κλήσεως (10)κλήσεών (8)κλήσεώς (7)κλήτευα (10)κλήτευε (10)κλίβανε (16)κλίβανο (16)κλίθηκα (19)κλίθηκε (19)κλίμακά (11)κλίμακα (12)κλίματα (11)κλίναμε (11)κλίνανε (9)κλίνατε (9)κλίνεις (8)κλίνετε (9)κλίνομε (11)κλίνουν (10)κλίντον (9)κλίσεις (8)κλίσεων (11)κλίσεως (10)κλίσεώς (7)κλίτους (9)κλαγγές (14)κλαγγής (14)κλαγγών (15)κλαδάκι (13)κλαδέψω (23)κλαδερά (13)κλαδερέ (13)κλαδερή (13)κλαδερό (13)κλαδεύω (14)κλαδικά (13)κλαδικέ (13)κλαδική (13)κλαδικό (13)κλαδιού (12)κλαδιών (12)κλαδωτά (14)κλαδωτέ (14)κλαδωτή (14)κλαδωτό (14)κλαδώνω (14)κλακέτα (10)κλαμένα (11)κλαμένη (11)κλαμένο (11)κλανιάς (8)κλανιές (8)κλανιών (9)κλαπείς (9)κλαπούν (10)κλαράκι (11)κλαρίνα (10)κλαρίνο (10)κλαριού (10)κλαριών (10)κλαρωτά (12)κλαρωτέ (12)κλαρωτή (12)κλαρωτό (12)κλασικά (10)κλασικέ (10)κλασική (10)κλασικό (10)κλατάρω (12)κλαυθμέ (21)κλαυθμό (21)κλαυτές (9)κλαυτής (9)κλαυτοί (10)κλαυτού (10)κλαυτός (9)κλαυτών (10)κλαύδιο (12)κλεάνθη (18)κλείδας (11)κλείδες (11)κλείθρα (19)κλείθρο (19)κλείνει (9)κλείσει (9)κλείσου (10)κλείστε (9)κλείτος (8)κλείτωρ (12)κλειδιά (12)κλεινές (8)κλεινής (8)κλεινοί (9)κλεινού (9)κλεινόν (9)κλεινός (8)κλεινών (9)κλειστά (9)κλειστέ (9)κλειστή (9)κλειστό (9)κλειστώ (9)κλεπτών (10)κλερμόν (12)κλεφτές (15)κλεφτής (15)κλεφτεί (16)κλεφτοί (16)κλεφτού (16)κλεφτός (15)κλεφτών (16)κλεψιάς (17)κλεψιές (17)κλεψιών (18)κλεωνές (10)κλεόπας (9)κληθείς (17)κληθούν (18)κληρικά (11)κληρικέ (11)κληρική (11)κληρικό (11)κληρωθώ (21)κληρωτά (12)κληρωτέ (12)κληρωτή (12)κληρωτό (12)κληρώνω (12)κληρώσω (12)κλητήρα (10)κλητεύω (11)κλητικά (10)κλητικέ (10)κλητική (10)κλητικό (10)κλητούς (8)κλιθείς (17)κλιθούν (18)κλιμένο (11)κλινάρι (10)κλινήρη (10)κλινικά (10)κλινικέ (10)κλινική (10)κλινικό (10)κλιτένς (8)κλιτικά (10)κλιτικέ (10)κλιτική (10)κλιτικό (10)κλιτούς (8)κλοιούς (8)κλονίζω (20)κλονίσω (11)κλοντέλ (11)κλοντέτ (9)κλοτσάν (9)κλοτσάς (8)κλοτσάω (11)κλοτσιά (9)κλουβιά (17)κλούβας (15)κλούβες (15)κλούβια (16)κλούβιε (16)κλούβιο (16)κλούνεϊ (8)κλυμένη (12)κλωβούς (17)κλωνάρι (12)κλωνιάς (10)κλωνιές (10)κλωνιού (11)κλωνιών (11)κλωσάει (11)κλωσάμε (13)κλωσάτε (11)κλωσήσω (13)κλωσούν (11)κλωστές (10)κλωστής (10)κλωστών (11)κλωτσάν (11)κλωτσάς (10)κλωτσάω (13)κλωτσιά (11)κλόνιζα (18)κλόνιζε (18)κλόνισα (9)κλόνισε (9)κλότσοι (9)κλότσος (8)κλότσου (10)κλότσων (11)κλύδωνα (14)κλώθουν (19)κλώνους (9)κλώσαγα (12)κλώσαγε (12)κλώσεως (10)κλώσημα (11)κλώσησα (9)κλώσησε (9)κλώσιμο (11)κλώστης (8)κλώστρα (10)κνίδιος (9)κνίδωση (12)κνησμοί (9)κνησμού (9)κνησμός (8)κνησμών (9)κνούτου (8)κνούτων (9)κνωσσός (8)κνώδαλα (12)κνώδαλο (12)κνώσιος (6)κοίλους (9)κοίλωμα (13)κοίμηση (9)κοίμιζα (18)κοίμιζε (18)κοίμισα (9)κοίμισε (9)κοίταγα (10)κοίταγε (10)κοίταζα (16)κοίταζε (16)κοίταξέ (15)κοίταξα (16)κοίταξε (16)κοασμός (8)κοβόταν (14)κογχύλη (19)κοζάκοι (17)κοζάκος (16)κοζάκου (18)κοζάκων (19)κοζάνης (15)κοιλάδα (12)κοιλίας (8)κοιλίες (8)κοιλαρά (10)κοιλιάς (8)κοιλιές (8)κοιλιών (9)κοιμίζω (20)κοιμίσω (11)κοιμηθώ (18)κοινούς (6)κοινωνέ (9)κοινωνό (9)κοινωνώ (9)κοιτάει (7)κοιτάζω (18)κοιτάμε (9)κοιτάνε (7)κοιτάξω (18)κοιτάτε (7)κοιτίδα (10)κοιτούν (7)κοιτώνα (7)κοκάλων (12)κοκέτας (7)κοκέτες (7)κοκέτης (7)κοκίτες (7)κοκίτης (7)κοκαΐνη (8)κοκιτών (8)κοκκάρι (10)κοκκίον (9)κοκκίου (10)κοκκίων (11)κοκκύτη (9)κοκκώδη (12)κοκτέιλ (10)κοκόνας (7)κοκόνες (7)κοκόρια (9)κοκόρων (11)κοκόσκα (9)κοκότας (7)κοκότες (7)κολάζει (18)κολάκων (12)κολάρος (9)κολάρου (11)κολάρων (12)κολάσει (9)κολάσου (10)κολάστε (9)κολέγια (12)κολέγιο (12)κολέγιό (11)κολίγας (11)κολίγες (11)κολίγοι (12)κολίγος (11)κολίγου (13)κολίγων (14)κολασμέ (11)κολασμό (11)κολαστώ (9)κολεγιά (12)κολεούς (8)κολιγιά (12)κολικοί (10)κολικού (10)κολικός (9)κολικών (10)κολιούς (8)κολλάει (11)κολλάμε (13)κολλάνε (11)κολλάρω (14)κολλάτε (11)κολλήσω (13)κολληθώ (20)κολλητά (11)κολλητέ (11)κολλητή (11)κολλητό (11)κολλούν (11)κολλώδη (14)κολμπέρ (13)κολοβές (15)κολοβής (15)κολοβοί (16)κολοβού (16)κολοβός (15)κολοβών (16)κολονία (9)κολονών (9)κολοσσέ (9)κολοσσό (9)κολοφών (16)κολπάκι (11)κολπικά (11)κολπικέ (11)κολπική (11)κολπικό (11)κολυμπά (13)κολυμπώ (13)κολχίδα (19)κολωνές (10)κολωνία (11)κολωναί (11)κολωνού (11)κολωνός (10)κολόβιο (16)κολόμβο (18)κολόμπο (12)κολόνας (8)κολόνες (8)κολόνια (9)κολόντι (9)κολόνων (11)κολύμπα (12)κολύμπι (12)κολώνες (8)κολώτης (8)κομάντο (9)κομήτες (8)κομήτης (8)κομήτων (11)κομίζει (18)κομίσει (9)κομίσου (10)κομίστε (9)κομαιθώ (18)κομβίον (16)κομβίου (17)κομβίων (18)κομβικά (17)κομβικέ (17)κομβική (17)κομβικό (17)κομεντί (9)κομητών (9)κομιστή (9)κομιστώ (9)κομμάρα (12)κομμάτι (11)κομμένα (11)κομμένε (11)κομμένη (11)κομμένο (11)κομμούς (10)κομμωτή (13)κομνηνό (9)κομούνα (9)κομπάζω (21)κομπάσω (12)κομπίνα (10)κομπωτά (12)κομπωτή (12)κομπώνω (12)κομφετί (16)κομψούς (17)κομόρες (9)κονάκια (8)κονάκρι (9)κονίαμα (9)κονίαση (7)κονίδων (12)κονδύλη (12)κονδύλι (12)κονθυλή (19)κονθύλη (18)κονστάν (7)κονσόλα (9)κοντάκι (8)κοντάρι (8)κοντέσα (7)κοντεύω (9)κοντινά (7)κοντινέ (7)κοντινή (7)κοντινό (7)κοντούς (6)κοντρόλ (10)κοντότα (7)κοντύλι (9)κοντύνω (9)κοπάδια (11)κοπάζει (17)κοπάνας (7)κοπάνες (7)κοπάσει (8)κοπέλας (9)κοπέλες (9)κοπέλια (10)κοπήκαν (9)κοπίασα (8)κοπίδες (10)κοπίδια (11)κοπανάν (8)κοπανάς (7)κοπανάω (10)κοπείτε (8)κοπελιά (10)κοπετοί (8)κοπετού (8)κοπετός (7)κοπετών (8)κοπιάζω (19)κοπιάρω (11)κοπιώδη (11)κοπούμε (10)κοπούνε (8)κοπρίζω (20)κοπρίσω (11)κοπρίτη (9)κοπρεύς (8)κοπριάς (8)κοπριές (8)κοπριών (9)κοπρώδη (12)κοπτήρα (9)κοπτικά (9)κοπτικέ (9)κοπτική (9)κοπτικό (9)κοράκια (9)κοράκων (11)κοράλλι (12)κοράνια (8)κοράνιο (8)κοράσια (8)κορίτσι (8)κορασιά (8)κορβέτα (15)κορβανά (15)κορδάτε (11)κορδάτο (11)κορδέλα (13)κορδωθώ (22)κορδωτά (13)κορδωτέ (13)κορδωτή (13)κορδωτό (13)κορδόνι (11)κορδώνω (13)κορδώσω (13)κορεσμέ (10)κορεσμό (10)κοριάζω (19)κοριούς (7)κοριστά (8)κορμάκι (11)κορμάρα (11)κορμιού (10)κορμιών (10)κορμούς (9)κορνάρο (9)κορνάρω (11)κορνέιγ (11)κορνέτα (8)κορνέτο (8)κορνίζα (17)κορνιζά (17)κορονών (8)κορούλα (10)κορσική (9)κορτάρω (11)κορυζής (17)κορυνών (9)κορυτσά (9)κορυφές (15)κορυφής (15)κορυφών (16)κορφάδα (18)κορωνίς (9)κορωνών (10)κορόιδα (11)κορόιδο (11)κορόνας (7)κορόνες (7)κορύβας (14)κορύνες (7)κορώνας (7)κορώνει (8)κορώνες (7)κορώσει (8)κορώστε (8)κοσκινά (8)κοσκωτά (10)κοσμάκη (10)κοσμήσω (11)κοσμίας (8)κοσμίου (10)κοσμίως (10)κοσμείς (8)κοσμηθώ (18)κοσμικά (10)κοσμικέ (10)κοσμική (10)κοσμικό (10)κοσμούν (9)κοστέλο (9)κοστίζω (18)κοστίσω (9)κοτέτσι (7)κοτίσια (7)κοτίσιε (7)κοτίσιο (7)κοτζιάς (15)κοτούλα (9)κοτρόνα (8)κοτρόνι (8)κοτσάνα (7)κοτσάνι (7)κοτσάρω (10)κοτσίδα (10)κοτσύφι (14)κοτυλών (10)κοτύαιο (7)κοτύλες (8)κοτύλης (8)κοτύωρα (10)κουάκερ (10)κουάτρο (9)κουίνσι (8)κουβάλα (17)κουβάρι (16)κουβέιτ (15)κουβέλι (17)κουβαλά (17)κουβαλώ (17)κουγέας (10)κουζίνα (17)κουκάκη (10)κουκάκι (10)κουκέτα (9)κουκιάς (8)κουκιού (9)κουκιών (9)κουκλιά (11)κουκουέ (10)κουλάκε (11)κουλάκο (11)κουλάνω (12)κουλαθώ (19)κουλούς (9)κουμάρι (11)κουμάσι (10)κουμκάν (11)κουμπές (10)κουμπιά (11)κουμράν (11)κουνάβι (15)κουνάδι (11)κουνάει (8)κουνάμε (10)κουνάνε (8)κουνάτε (8)κουνέλα (10)κουνέλι (10)κουνήσω (10)κουνενέ (8)κουνηθώ (17)κουνούν (8)κουπάκι (10)κουπιάς (8)κουπιές (8)κουπιού (9)κουπιών (9)κουπρέν (10)κουπόνι (9)κουράδα (12)κουράδι (12)κουράζω (20)κουράρω (12)κουράσω (11)κουρέας (8)κουρέλα (11)κουρέλι (11)κουρέψω (20)κουρέων (11)κουρίου (10)κουρεία (9)κουρείο (9)κουρείς (8)κουρελή (11)κουρεύς (8)κουρεύω (11)κουρμπέ (12)κουρνάν (9)κουρσών (9)κουσέλι (10)κουτάβι (15)κουτάκι (9)κουτάλα (10)κουτάλι (10)κουτιού (8)κουτιών (8)κουτούς (7)κουτριά (9)κουτσές (7)κουτσής (7)κουτσοί (8)κουτσού (8)κουτσός (7)κουτσών (8)κουφάλα (17)κουφάνω (17)κουφάρι (16)κουφέτα (15)κουφέτο (15)κουφαθώ (24)κουφούς (14)κουφωθώ (26)κουφωτά (17)κουφωτέ (17)κουφωτή (17)κουφωτό (17)κουφώνω (17)κουφώσω (17)κοφίνια (14)κοφινάς (13)κοφινού (14)κοφτείς (13)κοφτερά (15)κοφτερέ (15)κοφτερή (15)κοφτερό (15)κοφτούν (14)κοφτούς (13)κοχλάδι (19)κοχλάζω (27)κοχλίας (15)κοχλίδι (19)κοχλίες (15)κοχλιός (15)κοχλιών (16)κοχύλια (16)κοψίδια (19)κούκλας (9)κούκλες (9)κούκλοι (10)κούκλος (9)κούκλου (11)κούκλων (12)κούκους (8)κούλανα (9)κούλανε (9)κούλιτζ (18)κούμαρα (10)κούμαρο (10)κούναγα (10)κούναγε (10)κούναξα (16)κούνελε (9)κούνελο (9)κούνημα (9)κούνησα (7)κούνησε (7)κούνιας (6)κούνιες (6)κούντερ (8)κούραζα (17)κούραζε (17)κούραρα (9)κούραρε (9)κούρασή (7)κούρασα (8)κούρασε (8)κούραση (8)κούρδων (13)κούρεμά (9)κούρεμα (10)κούρευα (9)κούρευε (9)κούρεψα (17)κούρεψε (17)κούριον (8)κούρκοι (9)κούρκος (8)κούρκου (10)κούρκων (11)κούρνια (8)κούρους (8)κούρσας (7)κούρσες (7)κούτελα (9)κούτελο (9)κούτελό (8)κούτικα (8)κούτρας (7)κούτρες (7)κούφανα (14)κούφανε (14)κούφιας (13)κούφιες (13)κούφιοι (14)κούφιος (13)κούφιου (15)κούφιων (16)κούφους (14)κούφωμα (18)κούφωνα (16)κούφωνε (16)κούφωσα (16)κούφωσε (16)κράβαρα (16)κράδανα (11)κράδανε (11)κράζαμε (19)κράζανε (17)κράζατε (17)κράζεις (16)κράζετε (17)κράζουν (18)κράιοβα (15)κράματά (9)κράματα (10)κράμβες (16)κράμβης (16)κράμπας (10)κράμπες (10)κράνειο (8)κράνμερ (11)κράνους (8)κράντωρ (11)κράξαμε (19)κράξατε (17)κράξεις (16)κράξετε (17)κράξιμο (19)κράξιμό (18)κράξουν (18)κράσεις (7)κράσεως (9)κράσσος (7)κράταγα (11)κράταγε (11)κράτημα (10)κράτησή (7)κράτησα (8)κράτησε (8)κράτηση (8)κράτους (8)κράχτες (14)κράχτης (14)κρέατος (7)κρέμαγα (13)κρέμαγε (13)κρέμασα (10)κρέμασε (10)κρέμαση (10)κρέοντα (8)κρέουσα (9)κρίθηκα (18)κρίθηκε (18)κρίθινα (17)κρίθινε (17)κρίθινη (17)κρίθινο (17)κρίκους (9)κρίματά (9)κρίματα (10)κρίναμε (10)κρίνανε (8)κρίνατε (8)κρίνεις (7)κρίνετε (8)κρίνομε (10)κρίνουν (9)κρίνους (8)κρίσεις (7)κρίσεων (10)κρίσεως (9)κρίσεώς (6)κρίσιμα (10)κρίσιμε (10)κρίσιμη (10)κρίσιμο (10)κρίσπος (8)κρίστοφ (15)κρίτωνα (10)κραγιόν (11)κραδάνω (13)κραμπών (11)κρανάκη (9)κρανίδι (11)κρανίον (8)κρανίου (9)κρανίων (10)κραναού (8)κραναός (7)κρανιάς (7)κρανιές (7)κρανιών (8)κραννών (8)κρασάκι (9)κρασάτα (8)κρασάτε (8)κρασάτη (8)κρασάτο (8)κρασίλα (10)κρασιού (8)κρασιών (8)κρατάει (8)κρατάμε (10)κρατάνε (8)κρατάτε (8)κρατήρα (9)κρατήσω (10)κραταιά (8)κραταιέ (8)κραταιή (8)κραταιό (8)κρατείς (7)κρατερά (9)κρατερέ (9)κρατερή (9)κρατερό (9)κρατηθώ (17)κρατημέ (10)κρατημό (10)κρατικά (9)κρατικέ (9)κρατική (9)κρατικό (9)κρατούν (8)κραυγές (11)κραυγής (11)κραυγών (12)κραχτών (15)κρεάτων (10)κρεατής (7)κρεβάτι (15)κρεμάει (10)κρεμάλα (12)κρεμάμε (12)κρεμάνε (10)κρεμάσω (12)κρεμάτε (10)κρεμέζι (19)κρεμεζή (19)κρεμεζί (19)κρεμούν (10)κρεμόνα (10)κρεολές (9)κρεολής (9)κρεολοί (10)κρεολού (10)κρεολός (9)κρεολών (10)κρεπάρω (12)κρετίνε (8)κρετίνο (8)κρηθεύς (16)κρημνός (9)κρημνών (10)κρηναία (8)κρηναίε (8)κρηναίο (8)κρηπίδα (12)κρησάρα (9)κρητίδα (11)κρητικά (9)κρητικέ (9)κρητική (9)κρητικό (9)κριάρια (9)κριαράς (8)κριεζής (16)κριθάρι (18)κριθείς (16)κριθηίς (16)κριθούν (17)κρικέλα (11)κρικέλι (11)κρικωτά (11)κρικωτέ (11)κρικωτή (11)κρικωτό (11)κριμένα (10)κριμένε (10)κριμένη (10)κριμένο (10)κριμαία (10)κριμπάς (10)κρινάκι (9)κριστόφ (15)κριτίας (7)κριτίος (7)κριτικά (9)κριτικέ (9)κριτική (9)κριτικό (9)κροάτες (7)κροάτης (7)κροίσος (7)κροίσου (9)κροατία (8)κροατών (8)κροκάλα (11)κροκάτα (9)κροκάτε (9)κροκάτη (9)κροκάτο (9)κροκέτα (9)κροκίδα (12)κροκεές (8)κροκωτά (11)κροκωτέ (11)κροκωτή (11)κροκωτό (11)κρονίου (9)κροτήσω (10)κροτίδα (11)κροτείς (7)κροτικά (9)κροτικέ (9)κροτική (9)κροτικό (9)κροτούν (8)κρουνιά (9)κρουνοί (9)κρουνού (9)κρουνός (8)κρουνών (9)κρουστά (9)κρουστέ (9)κρουστή (9)κρουστό (9)κρούαμε (10)κρούατε (8)κρούεις (7)κρούετε (8)κρούμου (11)κρούουν (9)κρούσει (8)κρούσης (7)κρούσις (7)κρούσμα (10)κρούσος (7)κρούσου (9)κρούστα (8)κρούστε (8)κρυάδας (11)κρυάδες (11)κρυάδων (14)κρυερές (9)κρυερής (9)κρυεροί (10)κρυερού (10)κρυερός (9)κρυερών (10)κρυπτές (9)κρυπτής (9)κρυπτοί (10)κρυπτού (10)κρυπτόν (10)κρυπτός (9)κρυπτών (10)κρυφίως (17)κρυφούς (15)κρυφτές (15)κρυφτής (15)κρυφτεί (16)κρυφτοί (16)κρυφτού (16)κρυφτός (15)κρυφτών (16)κρυψώνα (18)κρυώνει (9)κρυώσει (9)κρυώστε (9)κρωγμοί (15)κρωγμού (15)κρωγμός (14)κρωγμών (15)κρόκινα (9)κρόκινε (9)κρόκινη (9)κρόκινο (9)κρόκους (9)κρόμβελ (19)κρόσμπι (11)κρόσσια (8)κρόταλα (10)κρόταλο (10)κρόταφε (15)κρόταφο (15)κρόταφό (14)κρότημα (10)κρότησα (8)κρότησε (8)κρότους (8)κρότωνα (10)κρύβαμε (17)κρύβανε (15)κρύβατε (15)κρύβεις (14)κρύβετε (15)κρύβομε (17)κρύβουν (16)κρύπτες (8)κρύπτης (8)κρύφιας (14)κρύφιες (14)κρύφιοι (15)κρύφιος (14)κρύφιου (16)κρύφιων (17)κρύψαμε (19)κρύψανε (17)κρύψατε (17)κρύψεις (16)κρύψετε (17)κρύψιμο (19)κρύψομε (19)κρύψουν (18)κρύωναν (10)κρύωνες (9)κρύωσαν (10)κρύωσες (9)κρώξιμο (19)κτένιζα (16)κτένιζε (16)κτένιον (7)κτένισα (7)κτένισε (7)κτήματά (8)κτήματα (9)κτήνους (7)κτήριον (8)κτήσεις (6)κτήσεων (9)κτήσεως (8)κτήσεώς (5)κτήτορά (7)κτήτορα (8)κτίζαμε (18)κτίζατε (16)κτίζεις (15)κτίζετε (16)κτίζουν (17)κτίριον (8)κτίσαμε (9)κτίσατε (7)κτίσεις (6)κτίσετε (7)κτίσεως (8)κτίσιμο (9)κτίσιμό (8)κτίσουν (8)κτίστες (6)κτίστης (6)κτενάκι (8)κτενίζω (18)κτενίσω (9)κτενιού (7)κτενιών (7)κτηνώδη (10)κτηρίου (9)κτηρίων (10)κτησίας (6)κτητικά (8)κτητικέ (8)κτητική (8)κτητικό (8)κτιμένη (9)κτιρίου (9)κτιρίων (10)κτισθεί (16)κτιστές (6)κτιστής (6)κτιστεί (7)κτιστοί (7)κτιστού (7)κτιστός (6)κτιστών (7)κτυπάει (9)κτυπάμε (11)κτυπάτε (9)κτυπητά (9)κτυπητέ (9)κτυπητή (9)κτυπητό (9)κτυπούν (9)κτύπημα (10)κτύπησε (8)κτύπους (8)κτώμενα (9)κτώμενο (9)κτώνται (7)κυάθιον (17)κυάμωση (12)κυάνιον (8)κυάνωση (10)κυήματα (10)κυήσεις (7)κυήσεων (10)κυήσεως (9)κυήσεώς (6)κυανίνη (8)κυανίου (9)κυανίων (10)κυανικά (9)κυανούς (7)κυανωπά (11)κυανωπέ (11)κυανωπή (11)κυανωπό (11)κυαξάρη (18)κυβέλης (16)κυβέρνα (16)κυβερνά (16)κυβερνώ (16)κυβικές (15)κυβικής (15)κυβικοί (16)κυβικού (16)κυβικός (15)κυβικών (16)κυβισμέ (17)κυβισμό (17)κυδωνία (13)κυδωνιά (13)κυδώνης (10)κυδώνια (11)κυζίκου (19)κυθήρων (20)κυθηρία (18)κυκεώνα (9)κυκλικά (12)κυκλικέ (12)κυκλική (12)κυκλικό (12)κυκλωθώ (22)κυκλώνα (11)κυκλώνω (13)κυκλώσω (13)κυλάδων (15)κυλήσει (10)κυλήστε (10)κυλίκων (13)κυλίσει (10)κυλίσου (11)κυλιστά (10)κυλιστέ (10)κυλιστή (10)κυλιστό (10)κυλιστώ (10)κυλλήνη (12)κυλλούς (11)κυλούμε (12)κυλούνε (10)κυλούσα (10)κυλούσε (10)κυμάνει (10)κυμάτια (10)κυμάτιο (10)κυμάτων (12)κυμαίνω (12)κυμαίος (9)κυμανθώ (19)κυμοθόη (19)κυνάγχη (18)κυνήγια (11)κυνηγάν (11)κυνηγάς (10)κυνηγάω (13)κυνηγοί (11)κυνηγού (11)κυνηγός (10)κυνηγών (11)κυνικές (8)κυνικής (8)κυνικοί (9)κυνικού (9)κυνικός (8)κυνικών (9)κυνισμέ (10)κυνισμό (10)κυνόρτα (9)κυοφορώ (16)κυπρίνε (10)κυπρίνο (10)κυπρίου (11)κυπρίων (12)κυπριού (10)κυπριών (10)κυράδες (11)κυράτσα (9)κυρήνης (8)κυρίευα (10)κυρίευε (10)κυρίεψα (18)κυρίεψε (18)κυρίους (9)κυριάκε (10)κυριάκο (10)κυριέψω (20)κυριακή (10)κυριεύω (11)κυρούλα (11)κυρτούς (8)κυρτωθώ (20)κυρτώνω (11)κυρτώσω (11)κυρωθέν (20)κυρωθεί (20)κυρώνει (9)κυρώσει (9)κυρώσου (10)κυρώστε (9)κυστικά (9)κυστικέ (9)κυστική (9)κυστικό (9)κυχρεύς (15)κυψέλες (18)κυψέλης (18)κυψελών (19)κωδίκων (15)κωδικές (12)κωδικής (12)κωδικοί (13)κωδικού (13)κωδικός (12)κωδικών (13)κωδινός (11)κωδώνων (14)κωθώνια (18)κωκυτός (10)κωλαράς (11)κωλαρού (12)κωλικοί (12)κωλικός (11)κωλύουν (12)κωλώνει (11)κωλώσει (11)κωλώστε (11)κωμάτων (13)κωμικές (11)κωμικής (11)κωμικοί (12)κωμικού (12)κωμικός (11)κωμικών (12)κωμωδία (16)κωμωδοί (16)κωμωδός (15)κωνικές (9)κωνικής (9)κωνικοί (10)κωνικού (10)κωνικός (9)κωνικών (10)κωνώπων (12)κωπήρες (10)κωπήρης (10)κωπαΐδα (13)κωπηρών (11)κωστάκη (10)κωφεύει (16)κωφότης (15)κόβεσαι (14)κόβεστε (14)κόβεται (14)κόβομαι (16)κόβουμε (17)κόβουνε (15)κόθορνε (17)κόθορνο (17)κόιντος (6)κόκαλου (11)κόκαλων (12)κόκκαλο (11)κόκκινα (9)κόκκινε (9)κόκκινη (9)κόκκινο (9)κόκκορα (10)κόκκους (9)κόκκυγα (13)κόκορας (8)κόκορες (8)κόκροφτ (16)κόλαζαν (18)κόλαζες (17)κόλακας (9)κόλακες (9)κόλασαν (9)κόλασες (8)κόλασης (8)κόλασις (8)κόλαφοι (16)κόλαφος (15)κόλλαγα (14)κόλλαγε (14)κόλλαρα (12)κόλλαρε (12)κόλλημα (13)κόλλησα (11)κόλλησε (11)κόλληση (11)κόλλιας (10)κόλλυβα (19)κόλουρα (11)κόλουρε (11)κόλουρη (11)κόλουρο (11)κόλπους (10)κόλπωμα (14)κόλπωση (12)κόλριτζ (19)κόμαρον (10)κόμβους (16)κόμητος (8)κόμιζαν (18)κόμιζες (17)κόμισαν (9)κόμισες (8)κόμισσα (9)κόμματά (10)κόμματα (11)κόμματε (11)κόμματο (11)κόμματό (10)κόμμωση (13)κόμοδες (11)κόμοδης (11)κόμοδοι (12)κόμοδος (11)κόμοδου (13)κόμοδων (14)κόμπαζα (19)κόμπαζε (19)κόμπακτ (11)κόμπασα (10)κόμπασε (10)κόμπλεξ (21)κόμπους (10)κόμπρας (10)κόμπρες (10)κόμπτον (10)κόνακρι (9)κόνδορα (11)κόνδυλε (13)κόνδυλο (13)κόνιδας (9)κόνιδες (9)κόνιτσα (7)κόνραντ (8)κόνσολε (9)κόνταλι (9)κόντεμα (9)κόντευα (8)κόντευε (8)κόντεψα (16)κόντεψε (16)κόντρας (7)κόντρες (7)κόντυνα (8)κόνωνας (8)κόπανοι (8)κόπανος (7)κόπανου (9)κόπανων (10)κόπασαν (8)κόπηκαν (9)κόπηκες (8)κόπιαζε (17)κόπιαρα (9)κόπιαρε (9)κόπιασα (8)κόπιασε (8)κόπιτσα (8)κόπλαντ (10)κόπρανα (9)κόπριζα (18)κόπριζε (18)κόπρισα (9)κόπρισε (9)κόπρους (9)κόπτρια (9)κόπωσής (8)κόπωσης (9)κόπωσις (9)κόρακας (8)κόρακες (8)κόρδακα (12)κόρδοβα (18)κόρδωμα (15)κόρδωνα (13)κόρδωνε (13)κόρδωσα (13)κόρδωσε (13)κόρινθο (17)κόριννα (8)κόρναρα (9)κόρναρε (9)κόρντελ (10)κόρταρα (9)κόρταρε (9)κόρυζας (17)κόρυζες (17)κόρυθος (17)κόρυμβε (18)κόρυμβο (18)κόρφους (15)κόρωναν (10)κόρωνες (9)κόρωσαν (10)κόρωσες (9)κόσιτσε (7)κόσκινα (8)κόσκινο (8)κόσμημα (11)κόσμησα (9)κόσμησε (9)κόσμηση (9)κόσμιας (8)κόσμιες (8)κόσμιοι (9)κόσμιος (8)κόσμιου (10)κόσμιων (11)κόσμους (9)κόστιζα (16)κόστιζε (16)κόστισα (7)κόστισε (7)κόστνερ (8)κόστους (7)κότερου (9)κότερων (10)κότινοι (7)κότινος (6)κότινου (8)κότινων (9)κότσαλα (9)κότσαλο (9)κότσαρα (8)κότσαρε (8)κότσους (7)κότσυφα (15)κόφινος (13)κόφτηκα (15)κόφτηκε (15)κόχλαζε (25)κόχλασα (16)κόψουμε (19)κόψουνε (17)κύδωνες (11)κύζικος (16)κύθνιος (15)κύκλιας (9)κύκλιες (9)κύκλιοι (10)κύκλιος (9)κύκλιου (11)κύκλιων (12)κύκλους (10)κύκλωμά (13)κύκλωμα (14)κύκλωνα (12)κύκλωνε (12)κύκλωπα (13)κύκλωσα (12)κύκλωσε (12)κύκλωση (12)κύκνεια (8)κύκνειε (8)κύκνειο (8)κύκνους (8)κύλαγαν (12)κύλαγες (11)κύλησαν (9)κύλησες (8)κύλικας (9)κύλικες (9)κύλισαν (9)κύλισης (8)κύλισις (8)κύλισμα (11)κύμαινα (9)κύμαινε (9)κύμαναν (9)κύμανες (8)κύμανση (9)κύματος (8)κύματός (7)κύμβαλα (18)κύμβαλο (18)κύμινον (9)κύμινου (10)κύμινων (11)κύναιθα (16)κύπαιρα (9)κύπελλα (12)κύπελλο (12)κύπερης (8)κύπριας (8)κύπριες (8)κύπριοι (9)κύπριος (8)κύπριου (10)κύπριων (11)κύρηδες (10)κύρηδων (13)κύριλλε (12)κύριλλο (12)κύριους (8)κύρτωμα (12)κύρτωνα (10)κύρτωνε (10)κύρτωσα (10)κύρτωσε (10)κύρτωση (10)κύρωναν (10)κύρωνες (9)κύρωσής (8)κύρωσαν (10)κύρωσες (9)κύρωσης (9)κύρωσις (9)κύστεις (6)κύστεως (8)κύτταρά (7)κύτταρα (8)κύτταρο (8)κύφαιρα (15)κύφωσης (15)κύφωσις (15)κύψελος (17)κύψελου (19)κώδικάς (9)κώδικές (9)κώδικας (10)κώδικες (10)κώδωνας (11)κώδωνες (11)κώδωνος (11)κώκαλος (9)κώλωναν (11)κώλωνες (10)κώλωσαν (11)κώλωσες (10)κώματος (8)κώνειον (7)κώνειου (8)κώνειων (9)κώνστας (6)κώνωπας (9)κώνωπες (9)κώφευαν (15)κώφευσα (15)κώφευσε (15)κώφωσης (15)κώφωσις (15)